Saopštenje za javnost u vezi odluke Privrednog Suda Crne Gore IP.br. 582/18 od 23.05.2018. godine

          U postupku koji se vodi pred ovim sudom pod poslovnom oznakom IP.br. 582/18, u pravnoj stvari tužioca-predlagača obezbjeđenja "M&V Company" DOO Podgorica, protiv tuženog-protivnika obezbjeđenja "Elektroprivreda Crne Gore" AD Nikšić, radi poništaja Odluke tuženog o pokretanju postupka dobrovoljne Javne ponude za preuzimanje akcionarskog društva Rudnik uglja AD Pljevlja br. 10-00-13052 od 29.03.2018. godine, Vijeće suda je, odlučujući po prigovoru protivnika obezbjeđenja izjavljenog protiv rješenja P.br. 532/18 od 04.05.2018. godine, dana 23.05.2018. godine donijelo odluku:  
 
         USVAJA SE prigovor tuženog-protivnika obezbjeđenja, UKIDA se rješenje ovog suda P.br. 532/18 od 04.05.2018. godine i predmet vraća na ponovni postupak.                                                                
 
                                     
 
                                                        Služba za odnose sa javnošću
 
 

Ostale informacije