Saopštenje za javnost u vezi odluke Vrhovnog suda Crne Gore kojom je ukinuta odluka Privrednog suda Crne Gore P.br. 788/15 od 17.03.2016. godine

          Vrhovni sud Crne Gore, je u postupku po reviziji, rješenjem Rev. I.P br. 69/16 od 17.11.2016. godine ukinuo presudu Privrednog suda Crne Gore P.br. 788/15 od 26.02.2016. godine, kojom je usvojen tužbeni zahtjev tužioca NVO Organizacija za zaštitu prava autora muzike "PAM CG" Podgorica i obavezan tuženi Glavni Grad Podgorica da plati iznos od 50.364,00 € na ime naknade za javno izvođenje muzičkih djela sa repertoara tužioca sa zakonskom zateznom kamatom i troškovima postupka kako je to bliže označeno presudom.
          U odluci Vrhovnog suda Crne Gore je navedeno da tužilac kao organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskih ili srodnih prava ima pravo da ostvaruje imovinskopravna ovlašćenja stranih autora i nosilaca srodnih prava na teritoriji Crne Gore, u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorom ili ako postoji faktička uzajamnost, a da se pretpostavka o zastupanju iz čl. 167 stav 1 Zakona o autorskim i srodnim pravima odnosi na nosioce koji su državljani Crne Gore ili imaju prebivalište u Crnoj Gori, a ne na strana fizička ili pravna lica.
          S tim u vezi, u ukidnoj odluci Vrhovnog suda Crne Gore je navedeno: "da je je bilo potrebo ispitati, da li tužilac obezbijeđuje kolektivno ostvarivanje autorskih i srodnih prava stranih nosilaca u Crnoj Gori, odnosno da li ima zaključene ugovore sa stranim organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava kojima se obezbjeđuje reporocitet u zaštiti. Postojanje takvog sporazuma je predviđeno u članu 152 stav 1 tačka 2, čl. 178 tačka 1 i čl. 179 st 1 tačka 7 Zakona o autorskim i srodnim pravima".

Ostale informacije