INFORMACIJA O PREDMETU CEAC HOLDING LIMITED – KAP AD PODGORICA U STEČAJU

09. 02. 2016.

Ročište glavne rasprave zakazano za 09.02.2016. godine sa početkom u 12,00 časova u predmetu poslovne oznake P.br.690/15 po tužbi CEAC HOLDING LIMITED sa Kipra protiv tuženih Kombinat aluminijuma AD Podgorica u stečaju i UNIPROM DOO Nikšić, odloženo je za 15.03.2016. godine sa početkom u 12,30 časova.
 
Tuženi prvog reda je dana 01.02.2016. godine dostavio podnesak sa prilozima, pa je obzirom na činjenicu da je podnesak prvotuženog punomoćnika tužioca i tuženog drugog reda uručen na ročištu, a imajuću u vidu obimnu sadržinu uručenog podneska tužioca sa prilozima, sud je odložio ročište sa nalogom punomoćnicima da se u roku od 8 dana izjasne na podnesak tuženog prvog reda.

INFORMACIJA O PREDMETU GRAĐEVINSKO GORICA AD U STEČAJU – SOCIETE GENERALE BANKA MONTENEGRO AD PODGORICA

04. 02. 2016.

U predmetima pred ovim sudom, poslovne oznake  P.br. 571/15 i P.br. 572/15  na ročištu održanom dana 04.02.2016.godine, koji su vođeni po Tužbama  Građevinsko „Gorica“ Ad u stečaju n protivi Societe generale Banke AD Podgorica, zaključeno je sudsko poravnanje, kojim je riješen sporni odnos stečajnog dužniika i Razlučnog povjerioca.
 
Navedenim poravnanjem i rješenjem spornog odnosa stečani su uslovi da stečajni upravnik  nastavi sa unovčenjem imovine stečajnog dužnika, nakon čega će se steći uslovi za namirenje utvrđenih potraživanja stečajnih povjerilaca.

INFORMACIJA O PREDMETU PINK M COMPANY – DAILY PRESS PODGORICA

28. 01. 2016.


U predmetu poslovne oznake P.br.422/14, po tužbi Preduzeća za izdavačku djelatnost Daily Press DOO Podgorica protiv tuženog Preduzeća za informisanje i marketing Pink M Company DOO podgorica, radi utvrđenja radnje nelojalne konkurencije i naknade štete, na ročištu koje je danas održano zaključena je glavna rasprava u ovoj pravnoj stvari.

Odluka u ovom predmetu biće donijeta u zakonskom roku od 30 dana.

INFORMACIJA U PREDMETU „MADRAS CO“ DOO LJBLJANA – „TREBJESA“ AD NIKŠIĆ

18. 11. 2015.

Na ročištu održanom pred  ovim sudom dana 18.11.2015. godine sa početkom u 13,00 časova, po tužbi „Madras Co“ DOO Ljubljana, protiv tuženog „Trebjesa“ AD Nikšić, u prisustvu punomoćnika stranaka i zakonskog zastupnika tužioca te prisustvu javnosti, pročitani su pisani dokazi i izvršen uvid u zapisnike sa ročišta u ranijim postupcima na kojima su provedeni dokazi čitanjem nalaza i mišljenja vještaka. Na predlog punomoćnika tužioca, a kako je u dokaznom postupku pročitana obimna činjenična građa, sud je odložio ročište, i naredno zakazao za 23.12.2015. godine sa početkom u 11,30 časova.

INFORMACIJA O PREDMETU PINK M COMPANY – DAILY PRESS PODGORICA

05. 10. 2015.

U postupku po tužbi Preduzeća za izdavačku djelatnost Daily Press DOO Podgorica, protiv tuženog Preduzeća za informisanje i marketing Pink M Company DOO Podgorica, radi utvrđivanja radnje nelojalne konkurencije i naknade štete, vr. spora 660.000,00 eura, pred ovim sudom održano je ročište glavne rasprave  dana 05.10.2015. godine. Na ročištu su izvedeni dokazi koji su bili mogući u ovoj fazi postupka.
 
Naredno ročište zakazano je za 20.11.2015. godine, na kojem će biti sprovedeni i ostali dokazi kako je to sud odredio.

Ostale informacije