PRIVREDNI SUD CRNE GORE

 
 
        Donošenjem Zakona o privrednim sudovima FNRJ 1954. godine i prestankom sa radom Državne arbitraže, okružne državne arbitraže postale su okružni privredni sudovi, tako je Privredni sud u Podgorici otpočeo sa radom kao Okružni privredni sud u Titogradu. Sjedište suda bilo je u Njegoševoj ulici u Titogradu, u zgradi u kojoj se danas nalazi Vrhovni sud Crne Gore.
        Zakonom o redovnim sudovima SRCG Okružni privredni sud u Titogradu promjenio je ime u Privredni  sud u Titogradu, a kada je 1992. godine gradu Titogradu vraćeno ime Podgorica, to je i sud promjenio svoj naziv u Privredni sud u Podgorici.
        Zakonom o sudovima ("Sl.list CG", br. 11/15 od 12.03.2015. godine) osniva se Privredni sud Crne Gore za teritoriju Crne Gore, sa sjedištem u Podgorici i samim tim Privredni sud u Podgorici, mijenja naziv u Privredni sud Crne Gore, sjedištem u ulici IV Proleterske broj 2.
 
        Privredni sud Crne Gore sudi u prvom stepenu u sporovima:
 
        1) između privrednih društava, preduzetnika i drugih pravnih lica koja obavljaju privrednu djelatnost (privredni subjekti) iz njihovih privredno-pravnih odnosa i u sporovima koji nastanu između privrednih subjekata i drugih pravnih lica u obavljanju djelatnosti privrednih subjekata, kao i kada je u tim sporovima jedna od stranaka fizičko lice, ako je sa nekom od stranaka u odnosu materijalnog suparničarstva;
        2) povodom registracije privrednih subjekata kao i u sporovima iz odnosa na koje se primenjuje statusno (kompanijsko) pravo;
        3) povodom stečaja i likvidacije privrednih subjekata, bez obzira na svojstvo druge stranke i bez obzira na vrijeme pokretanja spora, ukoliko zakonom nije drukčije određeno;
        4) povodom autorskih prava i srodnih prava, prava industrijske svojine i zaštite žigova,  i drugih prava iz inelektualne svojine bez obziran na svojsva stranaka;
        5) o pravima umjetnika, pravima umnožavanja, presnimavanja i puštanja u promet audiovizuelnih djela, kao i u sporovima povodom računarskih programa i njihove upotrebe i prenošenja između stranaka iz tačke 1) ovog stava;
        6) radi smetanja državine između stranaka iz tačke 1) ovog stava;
        7) povodom narušavanja konkurencije, zloupotrebe monopolskog i dominantnog položaja na tržištu i zaključenja monopolističkih sporazuma;
        8) koji se odnose na brodove i plovidbu na moru i unutrašnjim vodama, kao i sporove na koje se primjenjuje plovidbeno pravo, osim sporova o prevozu putnika;
        9) koji se odnose na vazduhoplove i u kojima se primjenjuje vazduhoplovno pravo, osim sporova o prevozu putnika;
        10) u drugim pravnim stvarima koje su mu zakonom stavljene u nadležnost.
 
            Privredni sud u prvom stepenu:
 
        1) vodi postupak stečaja i likvidacije;
        2) određuje i sprovodi izvršenje kada je to zakonom propisano ako je izvršnu ispravu donio Privredni sud ili arbitraža kada je to posebnim zakonom propisano, određuje obezbjeđenje između stranaka iz stava 1 tačka 1 ovog člana i određuje i sprovodi izvršenje i obezbjeđenje na brodovima i vazduhoplovima, bez obzira na svojstva stranaka;
        3) odlučuje u vanparničnim postupcima povodom brodova i vazduhoplova;
        4) odlučuje o priznanju stranih sudskih odluka koje su donijeli sudovi nadležni za rješavanje privrednih stvari, kao i stranih arbitražnih odluka.
 
        Privredni sud pruža međunarodnu pravnu pomoć za pitanja iz svoje nadležnosti i vrši druge poslove propisane zakonom.