Nacrt Zakona o izmjenama zakona o stecaju 2014 12 10

22. 12. 2014.

N A C R T
 
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju
 
Član 1
U Zakonu o stečaju (Službeni list CG br. 1/11) član 2 stav 1 mijenja se i glasi:
”Stečajni postupak se sprovodi radi kolektivnog namirenja povjerilaca stečajnog dužnika, ako ima imovine za njihovo namirenje unovčenjem imovine i podjelom prikupljenih sredstava povjeriocima.”
 
Član 2
Član 5 mijenja se i glasi:
“Stečajni postupak se vodi na način da se omogući ostvarivanje najveće moguće vrijednosti imovine stečajnog dužnika i najvećeg mogućeg stepena namirenja povjerilaca, na najefikasniji način u što kraćem vremenu uz najniže troškove.”
 
Član 3
U članu 6 riječi “po službenoj dužnosti” brišu se.
 
Član 4
U članu 10 stav 2 mijenja se i glasi:
“Svi učesnici u stečajnom postupku, koji imaju pravni interes, imaju pravo na blagovremeni uvid u podatke vezane za sprovođenje postupka, koji se odnose na ostvarivanje njihovih prava, osim podataka koji predstavljaju poslovnu ili službenu tajnu.“
 
Član 5
U članu 12 stav 2 riječ “i” zamjenjuje se riječju “ili”.
Stav 3 mijenja se i glasi:
“Stečajni dužnik je trajnije nesposoban za plaćanje ako ne može da odgovori svojim novčanim obavezama u roku od 45 dana od dana dospjelosti obaveze i ako je potpuno obustavio sva plaćanja u periodu od 30 dana neprekidno.”
 
Član 6
Član 13 mijenja se i glasi:
“Postojanje stečajnog razloga se predpostavlja u slučaju kada je predlog za pokretanje stečajnog postupka podnio povjerilac, koji u izvršnom postupku sprovedenom u Crnoj Gori nije mogao namiriti svoje potraživanje od stečajnog dužnika, bilo kojim sredstvom izvršenja u roku od 45 dana od dana započetog sprovođenja izvršenja.”
 
Član 7
U članu 20 stavovi 2 i 3 mijenjaju se i glase:
“Prigovor iz stava 1 ovog člana podnosi se u roku od osam dana od dana preduzete radnje stečajnog upravnika, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.”
 “O prigovoru iz stava 2 ovog člana odlučuje stečajni sudija van ročišta u roku od pet dana od dana pribavljenog izjašnjenja upravnika o osnovanosti prigovora.”
 
Član 8
U članu 21 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:
“Troškovi nastali u sudskim postupcima radi ostvarivanja prava povjerilaca u pogledu utvrđivanja osnovanosti i namirenja potraživanja nijesu troškovi stečajnog postupka.”
 
Član 9
U članu 23 stav 1 poslije tačke 10 dodaje se nova tačka koja glasi:
“10a) Odlučuje o zaključenju stečajnog postupka.“
 
 
Član 10
Naziv člana 24 mijenja se i glas :
“Pravni položaj stečajnog upravnika”
Stav 2 se briše.
 
Član 11
U članu 26 stav 1 tačka 1 mijenja se i glasi:
”1) Ako je pravosnažno osuđen na kaznu zatvora ili djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje poslova stečajnog upravnika ili mu je izrečena zabrana zbog povrede dužnosti obavljanja određenih poslova ili zabrana članstva u organima upravljanja.”
 
Član 12
Član 30 mijenja se i glasi:
”Sud može, po službenoj dužnosti ili na zahtjev predlagača da imenuje privremenog stečajnog upravnika prije donošenja rješenja o otvaranju stečajnog postupka, ukoliko je neophodno da se imovina zaštiti od propadanja i neovlašćenog raspolaganja ili radi efikasnijeg vođenja postupka, kao i ako postoje druge okolnosti koje zahtijevaju hitno imenovanje.”
 
Član 13
U članu 31 stav 5 se briše.
 
Član 14
U članu 33 stav 1 tačka 7 briše se.
Tačka 9  mijenja se i glasi:
”9) Zapošljava ili angažuje potreban broj izvršilaca po odobrenju suda, određuje visinu naknade i vrši nadzor nad radom svojih podređenih i stručnjaka angažovanih za potrebe vođenja postupka.”
Tačka 10 mijenja se i glasi:
”10) Utvrdi osnovanost, obim i prioritet prijavljenih potraživanja prema stečajnom dužniku i svih obezbjeđenja potraživanja, da ista prizna ili ospori i odluči po izlučnim zahtjevima.”
U tački 13  riječi “koju odobri sud”  brišu se.
Tačka 20 mijenja se i glasi:
“20) Izradi nacrt za djelimične diobe, nacrt za glavnu diobu stečajne mase i konačni izvještaj.”
Tačka 22 mijenja se i glasi:
“22) Na teret stečajne mase osigura imovinu stečajnog dužnika u cijelini ili djelimično, ako je potrebno radi njene zaštite i ukoliko postoje raspoloživa novčana sredstva.”
 
Član 15
U članu 35 stav 1 riječi “i odobrenje stečajnog sudije” brišu se.
U stavu 5 riječi “i odobrenje stečajnog sudije” brišu se.
 
Član 16
U članu 36 stav 3 mijenja se i glasi:
”Povjerilac je dužan da predujmi troškove sačinjavanja ovakvih izvještaja, a iznos predujma određuje sud. Ako povjerilac ne položi predujam u roku koji odredi sud predlog će se odbaciti. Troškove pripreme i dostavljanja izvještaja iz stava 2 ovog člana snosi podnosilac zahjteva. Ako podnosilac zahtjeva ne izmiruje troškove smatra se da upravnik nema obaveze za dostavljanjem mjesečnog izvještaja.“
Stavovi 6, 7 i 8 mijenjaju se i glase:
”U slučaju da je stečajni upravnik imenovan u toku prethodnog stečajnog postupka, stečajni upravnik podnosi poseban pisani izvještaj sudu o toku prethodnog stečajnog postupka.“
“Stečajni upravnik podnosi konačni izvještaj sudu.”
”Konačni izvještaj ili rezime konačnog izvještaja se objavljuje na oglasnoj tabli suda.”
 
Član 17
U članu 37 stav 4 mijenja se i glasi:
” Zahtjev za naknadu štete zastarijeva u roku od jedne godine od dana nastanka štete.
 
Član 18
U članu 40 stav 5 miijenja se i glasi:
“U slučaju kada se iz stečajne mase ne mogu namiriti ni troškovi stečajnog postupka, onda troškovi stečajnog postupka, naknada za rad i troškovi stečajnog upravnika se isplaćuju iz posebno određenog fonda utvrđenog budžetom Crne Gore.”
 
Član 19
U članu 44 riječi “tri do pet” zamjenjuju se riječima: “tri ili pet”.
 
 
 
Član 20
U članu 45 u stavu 2  tačka 2 se briše.
 
Član 21
U članu 46 stav 1  riječi “po službenoj dužnosti” brišu se. U istom stavu rečenica “Prije donošenja odluke može se saslušati član odbora povjerilaca” briše se.
 
Član 22
U članu 53 stav 5 riječ ”pokretanja” zamjenjuje se riječju “otvaranja”.
U istom stavu dodaje se druga rečenica koja glasi: ”Na osnovu rješenja stečajnog sudije nadležni organ koji vodi odgovarajuće javne knjige ili registre dužan je da izvrši brisanje ovako stečenih razlučnih prava.”
Poslije stava 6 dodaju se dva nova stave koja glase:
“Razlučni povjerioci koji imaju založno pravo na stvarima ili pravima stečajnog dužnika o kojima se vode javne knjige ili registri a nemaju novčano potraživanje prema stečajnom dužniku koje je tim založnim pravom obezbjeđeno nijesu stečajni povjerioci. Ovi povjerioci se namiruju samo iz sredstava ostvarenih prodajom založne imovine.”
“Razlučni povjerioci iz stava 7 ovog člana su dužni da u roku za podnošenje prijave potraživanja obavijeste sud o založnom pravu uz dostavljanje dokaza o postojanju založnog prava i dokaza o iznosu novčanog potraživanja prema trećem licu koje je tim pravom obezbjeđeno na dan otvaranja stečajnog postupka čime stiču svojstvo stranke. Propuštanje radnje obavještavanja suda sa odgovarajućim dokazima u navedenom roku ima za posljedicu da ovi povjerioci ne mogu ostvarivati svoja založna prava u stečajnom posupku.”
 
Član  23
U članu 55 stavu 1 tačke 1 i 2 mijenjaju se i glase:
“1) U prvi isplatni red spadaju:
- neisplaćene bruto zarade zaposlenih i bivših zaposlenih, u iznosu osnovnih zarada, koje su ostvarili kod poslodavca i to najviše do visine 24 prosječne bruto zarade u Crnoj Gori na dan otvaranja stečajnog postupka, sa kamatom od dana dospijeća do dana otvaranja stečajnog postupka;
- potraživanja zaposlenih, prije i poslije podnošenja prijedloga za pokretanje stečajnog postupka na ime povreda na radu kod stečajnog dužnika.”
“2) U drugi isplatni red spadaju potraživanja po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih i bivših zaposlenih. U ovaj isplatni red spadaju i potraživanja po osnovu svih javnih prihoda prije otvaranja stečajnog posupka.”
 
Član 24
U članu 56 stav 1 poslije riječi “prijedlog” dodaje se riječ “stečajnog”.
Stav 2 mijenja se i glasi:
”Stečajni povjerilac podnosi prijedlog za pokretanje stečajnog postupka bez obzira na osnov potraživanja, samo u slučaju postojanja uslova iz člana 13 ovog zakona stečajni povjerilac ne može podnijeti prijedlog za pokretanje stečajnog postupka ako je potraživanje ovog povjerioca predmet posebnog sudskog spora koji je u toku.”
 
Član 25
U članu 57 stav 2 tačka 4 mijenja se i glasi:
“4) Ako je predlagač stečajni dužnik uz prijedlog je obavezan da dostavi sljedeće isprave: spisak stečajnih i drugih povjerilaca sa navođenjem visine iznosa i osnova potraživanja imena i prebivališta članova organa stečajnog dužnika koji za obaveze stečajnog dužnika odgovaraju svojom imovinom; strukturu vlasništva kapitala; bilanse stanja i uspjeha u zadnje tri godine  ako su rađeni; odluku o pokretanju stečaja; podatke o poslovnim računima dužnika; spisak imovine u vlasništvu dužnika bez obzira gdje se nalazi; spisak dužnikovih dužnika; i podatke o broju zaposlenih lica.
 
Član 26
U članu 58 stav 2 mijenja se i glasi:
“Ako predlagač ne postupi po nalogu suda iz stava 1 ovog člana ili ako uz prijedlog nije dostavio valjanu odluku dužnika o pokretanju stečajnog postupka sud će prijedlog odbaciti.”
Član 27
U članu 62 stav 1  tačka 3 mijenja se i glasi:
“3) Kada je postupak pokrenut na prijedlog povjerioca zbog ispunjenja uslova iz člana 13 ovog zakona.”
 
Član 28
U članu 67 stavovi 3 i 4 mijenjaju se i glase:
“Na pisani zahtjev pravnog lica iz stava 1 ovog člana stečajni sudija može da naloži stečajnom dužniku da kod suda deponuje dio svojih sredstava u cilju obezbjeđenja plaćanja usluga tog pravnog lica za tekuće obaveze nastale nakon otvaranja stečajnog postupka.”
”Iznos deponovanih sredstava iz stava 3 ovog člana ne može biti veći od jednomjesečne uplate za usluge od opšteg interesa koje se dužniku pružaju u toku kalendarskog mjeseca koji prethodi mjesecu u kojem je otvoren stečajni postupak.”
 
Član 29
U članu 68 stav 5 riječi “sa podacima o finansijskom stanju stečajnog dužnika i rezultatima rada u prethodnom stečajnom postupku” brišu se.
 
 
Član 30
U članu 76 stav 1 mijenja se i glasi:
”Danom otvaranja stečajnog postupka prestaju zastupnička i upravljačka prava izvršnog direktora, zastupnika i punomoćnika, kao i organa upravljanja stečajnog dužnika i ta prava prelaze na stečajnog upravnika, osim prava na podnošenje žalbe na rješenje o otvaranju stečajnog postupka kao i pravo na podnošenje izjave o registraciji.”
 
Član 31
U članu 79 stav 4 mijenja se i glasi:
”Visinu zarada ili naknada za angažovanje i ostalih primanja lica iz stava 3 ovog člana određuje stečajni upravnik.”
 
Član 32
U članu 87  stavovi  2 i  3 mijenjaju se i glase:
”Za obezbjeđena potraživanja u stečajnom postupku obračunavanje ugovorenih i zateznih kamata prestaje danom otvaranja stečajnog postupka.”
”Ako poslije izmirenja svih potraživanja postoje raspoloživa sredstva za isplatu, stečajni upravnik može da izvši diobu preostalih sredstava u pogledu obračunavanja i isplate kamata za period poslije otvaranja stečajnog postupka.”
 
Član 33
U članu 93 stav 3 se mijenja i glasi:
”Ako se prekinuti parnični postupak vodio pred sudom opšte nadležnosti, taj sud će se ukoliko nastavi postupak rješenjem oglasiti nenadlažnim i predmet ustupiti nadležnom sudu.”
Stav 4 briše se.
 
Član 34
U članu 97  stav 4 mijenja se i glasi:
”U slučaju bankrotstva stečajni dužnik, odnosno stečajni upravnik, je dužan da preda predmet lizinga davaocu lizinga u roku od 30 dana od dana prijema pisanog zahtjeva, koji može biti upućen poslije odluke o bankrotstvu i prodaje imovine, osim u slučaju da se davalac lizinga saglasi sa drugačijom odlukom ili da se iz sredstava ostvarenih prodajom namiruje obaveza prema davaocu lizinga, kao obaveza stečajne mase.”
 
Član 35
U članu 101 stavu 4 poslije riječi “zakupodavac” dodaju se riječi: “ili zakupac”.
 
 
Član 36
U članu 103 stav 3 mijenja se i glasi:
”Sud koji vodi stečajni postupak je dužan da bez odlaganja obavijesti Centralnu banku Crne Gore i druge operatere platnog sistema o datumu otvaranja stečajnog postupka nad učesnikom u platnom sisitemu.”
 
Član 37
U članu 106 poslije stave 2 dodaje se novi stav koji glasi:
”i druge obaveze koje su ovim zakonom propisane kao obaveze stečajne mase.”
 
Član 38
U članu 107 stav 1 riječi “u državinu” brišu se.
U stavu 3 riječ “saglasnost” zamjenjuje se riječju “obavještenje”.
 
Član 39
U članu 108 stav 1 mijenja se i glasi:
”Stečajni upravnik je dužan da popiše stvari koje ulaze u stečajnu masu uz naznačenje njihove procjene u visini očekivanog unovčenja. Ako je potrebno stečajni upravnik će procjenu vrijednosti stvari povjeriti vještaku ili ovlašćenom procjenitelju.”
 
Član 40
U članu 109 stav 1 mijenja se i glasi:
”Stečajni upravnik će u roku od 30 dana od dana otvaranja stečajnog postupka sačiniti listu povjerilaca prema podacima iz poslovnih knjiga i ostale dokumentacije stečajnog dužnika kojima u ovom periodu raspolaže. Lista povjerilaca sadrži podatke o povjeriocu i iznos potraživanja.”
 
Član 41
Naziv člana 110 mijenja se i glasi:“Lista dužnikovih dužnika”.
Stav 1mijenja se i glasi:
”Stečajni upravnik će u roku od 30 dana od dana otvaranja stečajnog postupka sačiniti listu dužnikovih dužnika prema podacima iz poslovnih knjiga i ostale dokumentacije stečajnog dužnika kojima u ovom periodu raspolaže. Lista sadrži podatke o dužniku i iznosu duga.”
 
Član 42
Naziv člana 111 mijenja se glasi: “Početni izvještaj o ekonomsko-finansijskom položaju dužnika”.
Stav 1 mijenja se i glasi:
”Stečajni upravnik je dužan da u roku od 30 dana od dana preuzimanja imovine i prava stečajnog dužnika sačini izvještaj o ekonomsko-finansijskom položaju dužnika.”
Stav 3 mijenja se i glasi:
”Stečajni upravnik je dužan da podnese sudu i odboru povjerilaca izvještaj o ekonomsko-finansijskom položaju dužnika sa procjenom mogućnosti reorganizacije.”
 
Član 43
U članu 112 uvodna rečenica stava 1 mijenja se i glasi:
„Prijavljivanje potraživanja se vrši podnošenjem pisane prijave stečajnom sudu, koju je povjerilac dužan da podnese u roku od 30 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka na oglasnoj tabli suda koja sadrži:“
Stav 1 tačka 7 mijenja se i glasi:
„Određeni zahtjevi povjerilaca u pogledu glavne stvari i sporednih traženja, činjenica na kojima se zahtjev zasniva, dokaze kojima se utvrđuju ove činjenice, kao i druge podatke shodno zakonu kojim se uređuje parnični postupak u pogledu podnošenja i sadržine tužbe.“
 
 
 
Član 44
U članu 113 stav 2 mijenja se i glasi:
”Stečajni upravnik je dužan da do ispitnog ročišta, ili ako je zahtjev podnijet nakon ispitnog ročišta u roku od 20 dana od dana prijema zahtjeva iz stava 1 ovog člana obavijesti povjerioca da li prihvata ili odbija zahtjev za izlučenje, odnosno da odredi rok u kojem će omogućiti povraćaj stvari izlučnom povjeriocu.”
 
Član 45
U članu 114 poslije stave 3 dodaje se novi stav koji glasi:
 “U slučaju osporavanja potraživanja stečajni upravnik je dužan da sudu dostavi uz listu i obrazloženje o razlozima osporavanja potraživanja.”
 
Član 46
U članu 116  stav 2 mijenja se i glasi:
 ”Stečajni upravnik je dužan da obavijesti povjerioca, čija su potraživanja osporena na adresu označenu u prijavi potraživanja. Na zahtjev povjerioca čije je potraživanje osporeno stečajni upravnik je dužan da zajedno sa povjeriocem pregleda ponovo njegovu prijavu sa dodatnim dokazima i da poslije toga odluči konačno da li će priznati ili osporiti potraživanje.”
 
 
Član 47
U članu 117 stav 1 mijenja se i glasi:
”Lista priznatih i osporenih potraživanja se usvaja na ispitnom ročištu kao konačna lista.“
 
Član 48
U članu 119 stav 2 rečenica „Konačna lista sadrži podatke o prijavljenim potraživanjima o tome ko ih je osporio i u kom iznosu su utvrđena, odnosno osporena” briše se.
Stav 3 mijenja se i glasi:
„Na osnovu konačne liste iz stava 2 ovog člana stečajni sudija donosi zaključak o listi utvrđenih i osporenih potraživanja koji sadrži podatke o prijavljenim potraživanjima o tome ko ih je osporio i u kom iznosu su utvrđena, odnosno osporena.“
 
Član 49
U članu 120 stav 3mijenja se i glasi:
“Povjerilac koji je upućen na parnicu dužan je da o pokretanju parnice obavijesti bez odlaganja stečajnog sudiju, sa dostavom primjerka tužbe kojom pokreće parnicu.”
 
Član 50
U članu 121 stav 3 mijenja se i glasi:
 “Ako o potraživanju koje je osporeno u stečajnom postupku u vrijeme otvaranja stečajnog postupka taj spor je predmet posebnog parničnog postupka, pri čemu spor može ukoliko je to cijelishodno da vodi stečajni sudija.”
Stav 4 briše se. Dosadašnji stav 5 postaje stav 4.
 
Član 51
U članu 134 stav 6 mijenja se i glasi:
”Ako se prodaja vrši javnim nadmetanjem ili javnim prikupljanjem ponuda, stečajni upravnik je dužan da oglasi prodaju u najmanje dva visokotiražna dnevna štampana medija koji se ditribuiraju na cijelokupnoj teritoriji Crne Gore i to najmanje 20 dana prije dana određenog za javno nadmetanje ili dostavljanje ponuda.”
Poslije stava 8 dodaju se tri nova stava koja glase:
“(9) Stečajni upravnik je obavezan da prvu javnu prodaju sprovede sa najnižom prodajnom cijenom najmanje u visnini procjenjene vrijednosti imovine koja se prodaje.”
“(10) Svaku slijedeću javnu prodaju upravnik može da sprovede sa umanjenjem najniže prodajne cijene za petinu od procjenjene vrijednosti, odnosno svaka naredna prodaja može biti umanjena za petinu ukupno procjenjene vrijednosti imovine.”
“(11) U slučaju da javna prodaja nije uspjela ni za petinu ukupno procjenjene vrijednosti imovine upravnik može da sprovede slijedeću javnu prodaju po principu najveće ponuđene cijene.”
 
Član 52
U članu 135 stav 2 mijenja se i glasi:
”Stečajni upravnik je dužan da obavještenje o namjeri prodaje licima iz stava 1 ovog člana dostavi najmanje 20 dana prije predloženog datuma javnog nadmetanja ili neposredne pogodbe.”
Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:
”Ukoliko se radi o većem broju lica iz stava 1 ovog člana stečajni upravnik je ovlašćen da o namjeri prodaje imovine stečajnog dužnika izvrši obavještavanje putem oglašavanja u dnevnoj štampi, u najmanje dva visokotiražna dnevna štampana medija koji se distribuiraju na cjelokupnoj teritoriji Crne Gore.”
 
Član 53
Član 137 mijenja se i glasi:
“Kada je imovina koja se prodaje predmet obezbjeđenja potraživanja jednog ili više razlučnih povjerilaca, razlučni povjerilac može u roku od 10 dana od dana prijema obavještenja o predloženoj prodaji da predloži  povoljniji način unovčenja  imovine uključujući i preuzimanje imovine uz obavezu naknade troškova kako je to određeno članom 139 stav 2 ovog zakona.”
 
Član 54
U članu 139  stav 2 mijenja se i glasi:
”Ako je imovina bila predmet obezbjeđenja potraživanja jednog ili više razlučnih povjerilaca iz ostvarene cijene prvenstveno se namiruju troškovi održavanja i čuvanja imovine u svrhu prodaje, troškovi prodaje koji uključuju i nagradu stečajnog upravnika, a iz preostalog iznosa isplaćuju se razlučni povjerioci čije je potraživanje bilo obezbjeđeno prodatom imovinom u skladu sa njihovim pravom prioriteta. Namirenje razlučnih povjerilaca mora biti izvršeno u roku od tri dana od dana kada je stečajni upravnik primio sredstva po osnovu prodaje imovine. Ako poslije namirenja razlučnih povjerilaca preostanu sredstva, cjelokupan preostali iznos ulazi u stečajnu masu i djeli se stečajnim povjeriocima u skladu sa odredbama ovog zakona koje se odnose na diobu.”
 
Član 55
U članu 140  stav 1 mijenja se i glasi:
“Nakon sprovedene prodaje kada kupac isplati cijenu na kupca se prenosi pravo svojine na kupljenoj imovini bez tereta, kao i bez obaveza nastalih prije izvršene kupoprodaje, uključujući i poreske obaveze i obaveze prema privrednim subjektima pružaocima usluga od opšteg interesa koje se odnose na kupljenu imovinu. Stečajni sudija će na obrazloženi predlog upravnika zaključkom utvrditi da je prodaja izvršena i naložiti odgovarajućem registru da izvrši upis prava svojine i brisanje tereta nastalih prije izvršene prodaje, odnosno upis drugih prava stečenih prodajom.”
 
Član 56
U članu 142 stav 1 mijenja se i glasi:
”Predmet prodaje može da bude stečajni dužnik kao pravno lice po pribavljenom mišljenju odbora povjerilaca.”
 
Član 57
U članu 143 stav 6 mijenja se i glasi:
”U registru privrednih subjekata, Komisiji za hartije od vrijednosti, Centralnoj depozitarnoj agenciji, Upravi za nekretnine i drugim odgovarajućim registrima registruju se promjene nastale po osnovu ugovora o prodaji stečajnog dužnika kao pravnog lica.”
Poslije stava 6 dodaje se novi stav koji glasi:
”Stečajni sudija će zaključkom utvrditi da je izvršena prodaja pravnog lica”
Član 58
Naziv člana 144 mijenja se i glasi: “Vanredna prodaja imovine”.
Stavovi 1 i 2 mijenjaju se iglase:
”Stečajni upravnik je dužan da obavijesti stečajnog sudiju o namjeri prodaje kvarljive robe ili imovine koja je takva da zahtijeva značajne izdatke za održavanje, ili je očigledno otperećena iz drugih razloga.”
”Ukoliko stečajni sudija u roku od 24 časa od prijema obavještenja iz stave 1 ovog člana ne obavijesti stečajnog upravnika o donošenju zaključka o prodaji kvarljive robe, stečajni upravnik može da pristupi prodaji te robe. Ukoliko stečajni sudija u roku od pet dana od prijema obavještenja iz stave 1 ovog člana ne obavijesti stečajnog upravnika o donošenju zaključka o vanrednoj prodaji imovine koja je takva da zahtijeva značajne izdatke  za održavanje ili je očigledno opterećena iz drugih razloga stečajni upravnik može da pristupi prodaji.“
 
Član 59
U članu 147 stav 1 mijenja se i glasi:
”Stečajni sudija van ročišta donosi rješenje o glavnoj diobi po isteku roka od  8 dana od dana dostavljanja nacrta za glavnu diobu ako nije bilo prigovora povjerilaca na nacrt diobe.”
Stavovi  3, 4  i 5 mijenjaju se i glase:
“(3) Ako povjerilac podnese prigovor na nacrt za glavnu diobu stečajni sudija će održati ročište i na njemu donijeti rješenje o glavnoj diobi.”
“(4) Rješenje o glavnoj diobi objavljuje se na oglasnoj table suda i dostavlja se povjeriocu koji je izjavio prigovor i stečajnom upravniku.”
“(5) Smatra se da je dostava svim povjeriocima uredno izvršena po isteku osam dana od dana isticanja rješenja na oglasnoj tabli  suda.”
 
Član 60
U članu 153 riječi “uz saglasnost stečajnog sudije, a” brišu se.
 
Član 61
U članu 155 stav 2 mijenja se i glasi:
”Ako je unovčena sva ili najveći dio imovine stečajnog dužnika, a postoje sporovi koji su u toku, stečajni sudija na predlog stečajnog upravnika može da donese rješenje o zaključenju stečajnog postupka.”
Poslije stava 7 dodaje se novi stav koji glasi:
”Nakon odobravanja konačnog izveštaja koji podnosi upravnik, sud donosi rješenje o oslobađanju upravnika svih daljih dužnosti u vezi sa predmetnim slučajem, osim dužnosti da izvrši svaku dalju diobu koja još nije izvršena.”
 
Član 62
U članu 156 poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:
”Na obrazloženi zahtjev vlasnika kapitala ukoliko su izmireni svi povjerioci u stečajnom postupku, kao i sve obaveze stečajne mase i troškova postupka, a po pribavljenom mišljenju stečajnog upravnika, sud može da obustavi stečajni postupak.”
 
Član 63
U članu 160 stav1 tačka 16 se briše.
 
Član 64
U članu 163 stav 1 riječi “90 dana” zamjenjuje se riječima “60 dana”.
U stavu 2 riječi “30 dana” zamjenjuje se riječima “15 dana”.
 
Član 65
U članu 164  stav 1 mijenja se i glasi:
”Stečajni sudija može da po službenoj dužnosti ili na prijedlog zainteresovanog lica da naloži stečajnom upravniku ili drugim stručnim licima koje je angažovao da utvrde tačnost podataka iz prjedloga plana reorganizacije. Stečajni sudija može po službenoj dužnosti ili na prijedlog zainteresovanog lica da naloži podnosiocu prijedloga plana da otkloni nedostatke koji se odnose na sadržinu i mjere iz plana i odredi primjereni rok za otklanjanje nedostataka u planu. Troškove nastale po tom osnovu snosi podnosilac prijedloga plana reorganizacije.”
U stavu 2 poslije tačke 2 dodaje se nova tačka koja glasi:
“3) Ako predlagač plana ne postupi po nalogu suda u ostavljenom roku u smislu stave 1 ovog člana.”
 
Član 66
U članu 165 stav 2 se mijenja i glasi:
”Obavještenje o zakazivanju ročišta iz stave 1 ovog člana dostavlja sud ili predlagač plana na način koji odobri sud: stečajnom dužniku, stečajnom upravniku, svim povjeriocimma i svim drugim oštećenim licima, ako je to moguće najkasnije 10 dana prije ročišta. Plan reorganizacije se dostavlja stečajnom upravniku, stečajnom dužniku, svim povjeriocima koji su poznati sudu i svim vlasnicima, ili im se omogućava dostupnost plana najkasnije 10 dana prije ročišta.”
 
Član 67
U članu 168 stavu 5 riječi “30 dana” zamjenjuju se riječima “15 dana”.
 
Član 68
U članu 170 stavovi  1 i 2 se mijenjaju se i glase:
 “Na ročištu za razmatranje prijedloga plana reorganizacije i glasanje povjerilaca stečajni sudija donosi rješenje kojim se potvrđuje usvajanje plana reorganizacije ili konstatuje da plan nije usvojen. Rješenje o potvrđivanju plana objavljuje se na oglasnoj table suda i u “Službenom listu Crne Gore”. Rok za žalbu teče osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore”.”
”Po pravosnažnosti rješenja o potvrđivanju usvajanja plana reorganizacije stečajni postupak se obustavlja. Rješenje iz stave 2 ovog člana se objavljuje na oglasnoj table suda i u “Službenom listu Crne Gore”. Rok za žalbu teče osmog dana od dana objave u “Službenom listu Crne Gore”.”
Stav 3 briše se.
Dosadašnji stav 4 postaje stav 3.
Stav 5 mijenja se i glasi:
”Po pravosnažnosti rješenja o potvrđivanju plana, primjerak potvrđenog plana reorganizacije stečajni sudija dostavlja registru privrednih subjekata, odnosno drugom odgovarajućem registru, radi objavljivanja na internet strani tog registra ili na drugi odgovarajući način, ukoliko takav registar nema svoju internet stranu. Registar je dužan da obezbjedi da potvrđeni plan reorganizacije ostane trajno dostupan svim trećim licima.“
Dosadašnji stav 5 postaje stav 4.
 
Član 68
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.