PRIVREDNI SUD U PODGORICI

ISTORIJAT

Donošenjem Zakona o privrednim sudovima FNRJ 1954. godine i prestankom sa radom Državne arbitraže, okružne državne arbitraže postale su okružni privredni sudovi, tako je Privredni sud u Podgorici otpočeo sa radom kao Okružni privredni sud u Titogradu. Sjedište suda bilo je u Njegoševoj ulici u Titogradu, u zgradi u kojoj se danas nalazi Vrhovni sud Crne Gore.
Zakonom o redovnim sudovima SRCG Okružni privredni sud u Titogradu promjenio je ime u Privredni  sud u Titogradu, a kada je 1992. godine gradu Titogradu vraćeno ime Podgorica, to je i sud promjenio svoj naziv u Privredni sud u Podgorici, pod kojim i danas postoji, sa sjedištem u ulici IV Proleterske boj 2.

NADLEŽNOSTI

Privredni sud u Podgorici mjesno je nadležan za teritoriju Glavnog grada Podgorice, za teritoriju Prestonice Cetinje i za teritoriju opština: Bar, Budva, Danilovgrad, Kotor, Nikšić, Plužine, Tivat, Ulcinj, Herceg-Novi i Šavnik.


Privredni sud u Podgorici sudi u prvom stepenu u sporovima:
•    između privrednih društava, preduzetnika i drugih pravnih lica koja obavljaju privrednu djelatnost iz njihovih privredno-pravnih odnosa i u sporovima između privrednih društava, preduzetnika i drugih pravnih lica koja obavljaju privrednu djelatnost i pravnih lica koja ne obavljaju privrednu djelatnost koji nastanu iz njihovih privrednopravnih odnosa, pa i ako je u tim sporovima jedna od stranaka fizičko lice, ako je sa nekom od stranaka u odnosu materijalnog suparničarstva;
•    povodom prinudnog poravnanja, stečaja i likvidacije privrednih subjekata, bez obzira na svojstvo druge stranke i bez obzira na vrijeme pokretanja spora, ukoliko zakonom nije drukčije određeno;
•    o pravima umjetnika, pravima umnožavanja, presnimavanja i puštanja u promet audiovizuelnih djela, kao i u sporovima povodom računarskih programa i njihove upotrebe i prenošenja između stranaka iz tačke a) ovog stava;
•    radi smetanja državine između stranaka iz tačke a) ovog stava;
•    u drugim pravnim stvarima koje su mu zakonom stavljene u nadležnost.


Nezavisno od pravila o mjesnoj nadležnosti, Privredni sud u Podgorici odlučuje o sporovima
•    povodom registracije privrednih subjekata kao i u sporovima iz odnosa na koje se primenjuje statusno (kompanijsko) pravo;
•    povodom autorskih prava i prava industrijske svojine između stranaka iz tačke a) ovog stava;
•    povodom narušavanja konkurencije, zloupotrebe monopolskog i dominantnog položaja na tržištu i zaključenja monopolističkih sporazuma;
•    koji se odnose na brodove i plovidbu na moru i unutrašnjim vodama, kao i sporove na koje se primjenjuje plovidbeno pravo, osim sporova o prevozu putnika;
•     koji se odnose na vazduhoplove i u kojima se primjenjuje vazduhoplovno pravo, osim sporova o prevozu putnika;

Privredni sud u prvom stepenu:
•    vodi postupak prinudnog poravnanja, stečaja i likvidacije;
•    određuje i sprovodi izvršenje i obezbjeđenje kada je izvršnu ispravu donio privredni sud ili arbitraža, odnosno kada vjerodostojna isprava potiče od subjekata iz stava 1 tačka 1) ovog člana, određuje i sprovodi izvršenje i obezbjeđenje na brodovima i vazduhoplovima, bez obzira na svojstva stranaka;
•    odlučuje u vanparničnim postupcima povodom brodova i vazduhoplova;

Nezavisno od pravila o mjesnoj nadležnosti, Privredni sud u Podgorici
•    vodi postupak upisa u sudski registar preduzeća i drugih subjekata za koje je zakonom određen;
•    odlučuje o priznanju i izvršenju stranih sudskih odluka koje su donijeli privredni sudovi, kao i stranih arbitražnih odluka.

Privredni sud vrši i druge poslove određene zakonom.