Nadležnost

29. 11. 2017.

Shodno čl.10 Zakonom o sudovima (“Sl. list CG” br. 11/2015) koji je stupio na snagu dana 20.03.2015.godine, Sud za prekršaje u Podgorici, nadležan je da odlučuje po zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka i po zahtjevu za sudsko odlučivanje.