Sudije odjeljenja Nikšić • Dragica Hrvačević

   Sutkinja

  sudija - Datum rođenja: 07.05.1963.godine u Nikšiću.
  - Pravni fakultet završila 1986.godine u Titogradu.
  - Pravosudni ispit položila 1989.godine.
   
  Kretanje u Službi:

  - Pripravnik od marta 1987.godine do jula 1989.godine kod advokata Vuka Božovića iz Nikšića
   - Za sudiju Opštinskog suda za prekršaje u Nikšiću izabrana 24.07.1990.godine, a od 1994.godine imenovana za  sudija Područnog organa za prekršaje u Nikšiću
   -  Izabrana za sudiju Suda za prekršaje u Podgorici - Odjeljenje u Nikšiću, 06.10.2015.godine.
 • Tamara Dubljević

   Sutkinja

  sudija - Datum rođenja: 15.03.1972.godine.
  - Prvani fakultet završila 1994. godine u Podgorici.
  - Pravosudni ispit položila 02.04.1998.godine.


  Kretanje u službi:

  -Pripravnik u Osnovnom Drzavnom Tuzilastvu u Niksicu, od 01.03.1995.godine do 24.12.1998. godine.
  - Imenovana za sudiju Podrucnog organa za prekrsaje Niksic 24.12.1998.godine.
  - Izabrana za sudiju Suda za prekrsaje u Podgorici - Odjeljenje u Niksicu, 06.10.2015.godine.
 • Slavica Vučinić

   Sutkinja

  sudija - Datum rođenja: 01.06.1961 godine u Niksicu.
  - Pravni fakultet zavrsila 06.09.1983 godine u Titogradu.
  - Pravosudni ispit položila 07.07.1989 godine.
   
  Kretanje u službi:
  - Pripravnik u Osnovnom sudu Niksić od 01.09.1986 do 01.09.1988 godine.
  - U RO ZIGM-a Nikšić obavljala poslove Sekretara  (zamjena)
   u periodu od 19.09.1988 do 23.06.1989 godine.
   - Za sudiju za prekrsaje, izabrana prvi put 09.11.1990 godine u Opštinski sud za prekršaje Nikšić, koji je 1994 godine preimenovan u Područni organ za prekrsaje.Navedenu funkciju obavljala u više mandata.
  - Bila vršilac dužnost predsjednice Područnog organa za prekršaje Nikšić, od dana 18.05.2012 godine, a nakon toga imenovana na navedenu funkciju  06.02.2014.godine.
  - Izabrana za sudiju Suda za prekrsaje Podgorica - odjeljenje u Niksicu, 06.10.2015 godine.
 • Biserka Jovanović

   Sutkinja

  sudija - Datum rođenja: 13.08.1959.god. u Nikšiću.
  - Pravni fakultet završila u Titogradu, 1983.godine.
  - Pravosucni ispit položila 1989.godine, u Podgorici.
   
  Kretanje u službi:

  - Sudijski pripravnik u Osnovnom sudu u Nikšiću od 1986.god. do 1988.godine.
  - Izabrana za sudiju Opštinskog suda za prekršaje u Nikšiću, 11.02.1991.godine.
  - Izabrana za sudiju Područnog organa za prekršaje u Nikšiću, 1994,godine.
  - Izabrana za sudiju Suda za prekršaje u Podgorici - odjeljenje u Nikšiću, 06.10.2015.godine.