Oglas

 
Sud za prekršaje u Podgorici
 
Komisija za stambena pitanja
Su V.br.1681/18 
Podgorica, 29. 10. 2018. godine 
 
Komisija za stambena pitanja, na sjednici održanoj dana 26.10.2018. godine, na osnovu Odluke Sudskog savjeta o raspisivanju oglasa za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u Sudu za prekršaje u Podgorici broj 01-6403/18-8 od 16.10.2018. godine i člana 35 Odluke o rješavanju stambenih potreba državnih službenika i namještenika, raspisuje 
 
                                                               O G L A S
 
za rješavanje stambenih potreba državnih službenika i namještenika u Sudu za prekršaje u Podgorici kupovinom stanova izgradjenih u javnom - privatnom partnerstvu.
 
I Raspoložive stambene jedinice nalaze se u Podgorici, u objektu višeporodičnog stanovanja UP13 DUP "Konik-Stari Aerodrom" Izmjene i dopune u Podgorici, na kat. parceli broj 2090/1580, upisane u List nepokretnosti 7885 KO Podgorica III :
 
 - stan broj 1, Ulaz: 1, prizemlje, Tip – sobnost stana: J1 - jednosoban, projektovane površine od: 48,50 m2 , 
- stan broj 40, Ulaz: 3, I sprat, Tip – sobnost stana: D2 - dvosoban, projektovane površine od: 62,62 m2, 
- stan broj 42, Ulaz: 3, I sprat, Tip – sobnost stana: T1 - trosoban, projektovane površine od: 91,56 m2, 
- stan broj 44, Ulaz: 1, II sprat, Tip – sobnost stana: J3 - jednosoban, projektovane površine od: 46,74 m2, 
- stan broj 61, Ulaz: 3, II sprat, Tip – sobnost stana: D2 - dvosoban, projektovane površine od: 62,62 m2, 
- stan broj 86, Ulaz: 1, potkrovlje, Tip – sobnost stana: J3 - jednosoban, projektovane površine od: 46,74 m2, 
 
II Stanovi će se otkupljivati po očekivanoj cijeni od 626,64 € po 1m2 . 
 
 
 
 
Zahtjev za rješavanje stambene potrebe podnosi se Komisiji za stambena pitanja u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa na Oglasnoj tabli suda.
 
Zahtjev se podnosi u pisanoj formi i uz isti moraju biti priloženi dokazi saglasno članu 14 Odluke o rješavanju stambenih potreba državnih službenika i namještenika, potrebni radi utvrđivanja broja bodova:
 
dokaz o značaju poslova koje službenik odnosno namještenik obavlja - Rješenje o zaradi;
dokaz o postojećoj stambenoj situaciji – list nepokretnosti za podnosioca zahtjeva, njegovog supružnika i članove njegovog domaćinstva;
dokaz o broju čanova domaćinstva;
dokaz o radnom stažu;
ovjerena izjava državnog službenika i namještenika o tome da li je on ili član njegovog porodičnog domaćinstva riješio stambenu potrebu u skladu sa propisom Vlade, odnosno nadležnog organa lokalne samouprave i nakon toga teretnim ili besteretnim poslom prenio pravo svojine na stan ili porodičnu stambenu zgradu;
ovjerena izjava državnog službenika i namještenika o tome da li je on ili član njegovog porodičnog domaćinstva riješio stambenu potrebu u skladu sa propisom Vlade, odnosno nadležnog organa lokalne samouprave dodjelom kredita.
 
Saglasno čl. 20 stav 2 Odluke o rješavanju stambenih potreba državnih službenika i namještenika, državnom službeniku i namješteniku se može dodijeliti na korišćenje stan manji od stana koji mu pripada, ako se o prihvatanju manjeg stana izjasni u pisanoj formi.
 
Zahjevi koji nijesu podneseni u naprijed navedenom roku odbaciće se, a državni službenik odnosno namještenik koji dostavi netačne podatke isključiće se iz postupka rješavanja stambenih potreba. 
 
Ovaj oglas ima se objaviti na Oglasnoj tabli Suda za prekršaje u Podgorici.
 
                                                                                                             Predsjednik Komisije, 
                                                                                                             Danko Damjanović