INTERNI OGLAS

14. 06. 2019.

Na osnovu 86 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama („Sl.list Crne Gore“, br. 11/15, 28/15 i 42/18) i člana 42 i 43 Poslovnika Sudskog savjeta („Sl. list CG“, br. 61/16), Sudski savjet objavljuje
 
INTERNI OGLAS
 
  • za popunjavanje po jednog sudijskog mjesta u višim sudovima u Podgorici i Bijelom Polju, dobrovoljnim premještanjem sudije iz jednog u drugi viši sud.
 
Prijava na interni oglas podnosi se na tipskom obrascu koji će biti dostupan svim kandidatima u prostorijama svih sudova, kancelariji Sekretarijata Sudskog savjeta i na web stranici Sudskog savjeta - www.sudovi.me.
 
Popunjena i potpisana prijava kandidata, sa potrebnom dokumentacijom koja je predviđena članom 43 Poslovnika Sudskog savjeta, podnosi se Sudskom savjetu u roku od 15 dana od dana objavljivanja internog oglasa.
 
Prijave se podnose na adresu Sudski savjet Crne Gore, ul. Miljana Vukova bb, Podgorica.
 
Sudski savjet će odbaciti neblagovremene i nepotpune prijave.
 
Broj: 01-3801/19-4
Podgorica, 13.06.2019. godine
 
PREDSJEDNIK
 
dr Mladen Vukčević, s.r.
 
 
 
 
 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

12. 06. 2019.

Na osmoj sjednici Sudskog savjeta, održanoj 12.6.2019. godine, Savjet je sačinio listu kandidata za izbor predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore, nakon što je sprovedena procedura, shodno članu 33 i 34 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, objavljen javni oglas i utvrđeno da je prijava dosadašnje predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice kao jedinog kandidata, blagovremna i potpuna.

Listu kandidata Sudski savjet će dostaviti Opštoj sjednici Vrhovnog suda, koja će  dvotrećinskom većinom ukupnog broja sudija toga suda, tajnim glasanjem, utvrditi obrazloženi predlog za izbor predsjednika Vrhovnog suda, i isti  dostaviti Sudskom savjetu.

Takođe, na današnjoj sjednici obavljen je intervju sa kandidatima prijavljenim na oglas za izbor predsjednika Osnovnog suda u Herceg Novom, i to sa Dijanom Dragišić, sutkinjom ovog suda i Ivanom Perovićem, sudijom Osnovnog suda u Nikšiću.
 
Savjet je dao saglasnost na broj utvrđenih radnih mjesta Predlogom pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji  Osnovnog suda u Nikšiću.
 
Savjet je imenovao Željku Jovović predsjednicu Osnovnog suda u Podgorici, za predsjednicu Vijeća za ocjenjivanje rada sudija u tom sudu.
 
Savjet je donio odluku  po internom oglasu za trajno dobrovoljno raspoređivanje dvoje sudija u Upravni sud Crne Gore, nakon što je razmotrena analiza Komisije za trajno dobrovoljno raspoređivanje, o potrebama suda u kojem prijavljene sudije rade, te je odlučeno da se u Upravni sud Crne Gore trajno dobrovoljno rasporede, Medina Mušović, sutkinja Višeg suda u Bijelom Polju i Ljiljana Šoškić, sutkinja Višeg suda u Podgorici.
 
Savjet je razmatrao i dopis Komisije za napredovanje u smislu člana 66 Poslovnika Sudskog savjeta, radi utvrđivanja potpunosti i blgovremenosti podnešenih prijava na javni oglas za izbor jednog sudije Višeg suda za prekršaje Crne Gore.
 
Današnjoj sjednici prisustvovali su i predstavnica NVO Akcija za ljudska prava Martina Markolović i Danilo Ajković iz informativne redakcije FOS Medija.
 
Odlučeno je da se nastavak sjednice održi u ponedjeljak, 17. juna 2019.godine, sa početkom u 13 časova.
 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

11. 06. 2019.

Na osnovu člana 14 Poslovnika Sudskog savjeta („Sl. list Crne Gore“ broj 61/15), sazivam
 
VIII SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 12.06.2019. godine, sa početkom u 13,00 časova
 
 
Za sjednicu predlažem sljedeći
 
DNEVNI RED
 
 
1.         Usvajanje zapisnika sa VII sjednice, održane 30.05. i 03.06.2019. godine,
2.         Utvrđivanje liste kandidata za izbor predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore,
3.Intervju sa kandidatima prijavljenim na oglas za izbor predsjednika Osnovnog suda u Herceg Novom,
4.         Donošenje odluke po internom oglasu za trajno dobrovoljno raspoređivanje dvoje sudija u Upravni sud Crne Gore,
5.         Imenovanje predsjednika Vijeća za ocjenjivanje rada sudija Osnovnog suda u Podgorici,
6.         Konstatovanje prestanka funkcije Zorici Dabetić, predsjednici Osnovnog suda u Herceg Novom,
7.         Davanje saglasnosti na broj utvrđenih radnih mjesta u Predlogu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog suda u Nikšiću,
8.         Dopis Komisije za napredovanje u smislu člana 66 Poslovnika Sudskog savjeta,
9.         Pritužbe,
10.       Tekuća pitanja.
 
Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta na III spratu (Ul. Miljana Vukova bb, Stara zgrada SDK).
 
PREDSJEDNIK
 
dr Mladen Vukčević, s.r.
 

OBAVJEŠTENJE

10. 06. 2019.

Testiranje prijavljenih kandidata za izbor 10 kandidata za sudije osnovnih sudova po javnom oglasu broj 01-2491/19-30 od 07.05.2019. godine, obaviće se 19. i 21. juna 2019. godine, u velikom amfiteatru na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, i to sljedećim rasporedom:

Testiranje iz  krivične materije će se obaviti u srijedu 19.06.2019. godine, sa početkom u 8,00 časova.

Testiranje iz građanske materije će se obaviti u petak  21.06.2019. godine, sa početkom u 8,00 časova.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

05. 06. 2019.

Predsjednik Sudskog savjeta Crne Gore, dr Mladen Vukčević boraviće u Bratislavi od 5-8. juna 2019. godine, na poziv Evropske mreže sudskih savjeta, gdje  učestvuje na Generalnoj skupštini Evropske mreže sudskih savjeta (ENCJ). U ovoj organizaciji Crna Gora ima status posmatrača.
 
Glavna tema Generalne skupštine biće: "Budućnost vladavine prava i pravde u Evropi”.
 
Događaj će otvoriti, Kees Sterk, predsjednik ENCJ-a,  Lenka Praženkova, predsjednica Sudskog savjeta Slovačke, Gabor Gal, ministar pravde Slovačke i Laurent Pech, profesor i šef Pravnog odsjeka, Middlesek Universiteta u Londonu.
 
Tokom generalne skupštine biće prezentovani rezultati projekata 2018-2019:  Nezavisnost, odgovornost i kvalitet pravosuđa; Javno povjerenje i slika pravde; Digitalna pravda i Izbor i imenovanje sudija. Takođe, biće usvojen plan rada 2019-2020, predlozi projekata za naredni period, kao i ENCJ bratislavski manifest za nove evropske institucije.
 
Predsjednik Sudskog savjeta Crne Gore iskoristiće i ovu priliku da sa kolegama razgovara o pitanjima koja se odnose na najbolje prakse i inovativne ideje unapređenja pravosudnih.
 


Predsjednik Vukčević sa Kees Sterkom, predsjednikom ENCJ, i Ružicom Jukić, potpredsjednicom VSTV BiH