SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

21. 03. 2018.

Sudski savjet Crne Gore i Programska kancelarija Savjeta Evrope u Podgorici, 29. marta 2018. godine u Budvi, organizuju Seminar na temu: "Ujednačen pristup primjeni kriterijuma, potkriterijuma i indikatora u postupku ocjenjivanja rada sudija“ za predsjednike sudova i članove vijeća za ocjenjivanje rada sudija. Događaj se organizuje u okviru projekta Savjeta Evrope „Odgovornost u pravosudnom sistemu“.

Osnovni cilj seminara je da se osnaže znanja i vještine predsjednika sudova i članova vijeća za ocjenjivanje rada sudija o postupku ocjenjivanja, indikatorima za sačinjavanje izvještaja, predlogu ocjene na osnovu kriterijuma propisanih za sudije, kao i kriterijumima za ocjenjivanje i indikatorima za sačinjavanje izvještaja i predloga ocjena za sudije - predsjednike sudova.

Veoma značajan segment rada će biti posvećen predstavljanju dosadašnjih iskustava u primjeni sistema ocjenjivanja sudija, sa posebnim fokusom na iskustva stečena prilikom realizacije pilot - projekta redovnog ocjenjivanja sudija Osnovnog suda u Nikšiću.

Seminaru će pored predstavnika Sudskog savjeta, prisustvovati predsjednici sudova, članovi vijeća za ocjenjivanje koji će u narednom periodu sprovesti ocjenjivanje rada sudija osnovnih sudova koji imaju od pet do deset godina sudijskog staža, kao i članovi Sudskog savjeta koji su u Komisiji za ocjenjivanje.

ISPRAVKA INTERNOG OGLASA

19. 03. 2018.

Po obavljenom uvidu u tekst Internog oglasa za popunjavanje pet sudijskih mjesta u osnovnim sudovima, dobrovoljnim premještanjem sudije u sud istog ili nižeg stepena, objavljenog na web stranici Sudskog savjeta - www.sudovi.me., 12.03.2018. godine, ustanovljeno je da je došlo do omaške, pa se daje
 
ISPRAVKA
 
INTERNOG OGLASA
 
za popunjavanje pet sudijskih mjesta u osnovnim sudovima, dobrovoljnim premještanjem sudije u sud istog ili nižeg stepena
 
 
U tekstu Oglasa su izostavljeni sudovi u kojima će se vršiti popunjavanje slobodnih sudijskih mjesta i broj slobodnih mjesta, te se u tom dijelu Oglas ispravlja i to na način što se dodaje:
  • u Osnovnom sudu u Nikšiću dva sudijska mjesta,
  • u Osnovnom sudu u Podgorici jedno sudijsko mjesto,
  • u Osnovnom sudu u Bijelom Polju jedno sudijsko mjesto, i
  • u Osnovnom sudu u Kotoru jedno sudijsko mjesto.
 
Ostali dio teksta Oglasa ostaje nepromijenjen.
 
Rok za prijavu teče od objavljene ispravke.
 
Broj: 01-1394/18-2
Podgorica, 19.03.2018. godine
Sudski savjet
PREDSJEDNIK
 
dr Mladen Vukčević, s.r.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

16. 03. 2018.

U okviru ovogodišnjeg programa za XVI generaciju Škole demokratskog rukovođenja i prvog seminara koji je posvećen poglavlju 23 – izazovi i proces pregovora, a koji se organizuje u Pržnu od 16-18. marta, dr Vesne Simović Zvicer, članica Sudskog savjeta Crne Gore, biće jedan od predavača na temu "Nezavisnost, transparentnost i odgovornost sudstva".

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Na trećoj  telefonskoj sjednici Sudskog savjeta Crne Gore, održanoj 12.03.2018. godine, Sudski savjet je  shodno članu 121 stav 2, članu 128 stav 6 Ustava Crne Gore ("Sl. list CG" br. 1/07 i 38/13) i članu 105 stav 2, 3 i 4 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama ("Sl. list CG" br. 11/15 i 28/15),  donio odluku o prestanku sudijske funkcije Ivanu Kadiću, sudiji Osnovnog suda u Nikšiću, na lični zahtjev.

Istovremeno je donijeta odluka o utvrđivanju prava na isplatu naknade u visini zarade koju je imenovani primao u posljednjem mjesecu prije prestanka funkcije, u trajanju od  jedne godine, a shodno članu 36 stav 1 u vezi stava 5 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Sl.list CG“, br. 16/16 i  83/16).

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

15. 03. 2018.

AIRE Centar iz Londona (Savjet o individualnim pravima u Evrope) i Zaštitnici građanskih prava, uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Velike Britanije, Vlade Švedske i Regionalnog savjeta za saradnju, organizuju Peti regionalni forum o vladavinu prava za Jugoistočnu Evropu, koji se održava od 16-17. marta u Skoplju.

Ovom događaju će ispred Sudskog savjeta Crne Gore prisustvovati dr Mladen Vukčević, predsjednik Sudskog Savjeta i Dobrica Šljivančanin, zamjenik predsjednika i član Savjeta.

Tema ovogodišnjeg Foruma biće zabrana mučenja, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, iz člana 3 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.
Cilj Foruma jeste promocija sprovođenja Konvencije na državnim nivoima,  podsticanje regionalne saradnje i kontinuirani razvoj vladavine prava.

Forum će okupiti učesnike iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbije, predstavnike vrhovnih i ustavnih sudova, predsjednike sudskih savjeta, direktore pravosudnih akademija i institucija, zastupnike država pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu, kao i sudije ovog Suda, predstavnike NVO i druge istaknute pravnike.