INTERNI OGLAS

18. 03. 2019.

Na osnovu 86 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama („Sl.list Crne Gore“, br. 11/15, 28/15 i 42/18) i člana 42 i 43 Poslovnika Sudskog savjeta („Sl. list CG“, br. 61/16), Sudski savjet objavljuje
 
INTERNI OGLAS
 
za popunjavanje jednog sudijskog mjesta u Višem sudu u Bijelom Polju, dobrovoljnim premještanjem sudije iz jednog u drugi viši sud.
 
Prijava na interni oglas podnosi se na tipskom obrascu koji će biti dostupan svim kandidatima u prostorijama svih sudova, kancelariji Sekretarijata Sudskog savjeta i na web stranici Sudskog savjeta - www.sudovi.me.
 
Popunjena i potpisana prijava kandidata, sa potrebnom dokumentacijom koja je predviđena članom 43 Poslovnika Sudskog savjeta, podnosi se Sudskom savjetu u roku od 15 dana od dana objavljivanja internog oglasa.
 
Prijave se podnose na adresu Sudski savjet Crne Gore, ul. Miljana Vukova bb, Podgorica.
 
Sudski savjet će odbaciti neblagovremene i nepotpune prijave.
 
Broj: 01-1462/19-7
Podgorica, 12.03.2019. godine
 
PREDSJEDNIK
 
dr Mladen Vukčević, s.r.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

13. 03. 2019.

Predsjednik Sudskog savjeta Crne Gore, dr Mladen Vukčević i sudije Ana Perović Vojinović i Dragan Babović članovi Savjeta, borave u studijskoj posjeti institucijama Savjeta Evrope, 13-14.marta 2019.godine.

Posjeta se sprovodi u okviru projekta „Odgovornost u pravosudnom sistemu“ koji je dio zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope u Crnoj Gori, pod nazivom „Horizontalni mehanizam za Zapadni Balkan i Tursku”.

Studijski boravak u Strazburu će pružiti priliku da se delegacija iz Crne Gore, koju pored predstavnika Sudskog savjeta čine i predstavnici Tužilačkog savjeta i Centra za obuku u sudstvu i Državnom tužilaštvu, upozna sa načinom funkcionisanja i rada  Venecijanske komisije, GRECO-a, Komisije za efikasnost pravosuđa (CEPEJ), Komiteta za pravosudnu saradnju, Konsultativnog vijeća evropskih sudija i tužilaca (CCJE), i drugim tijelima koja se bave razvijanjem standarda i preporuka u dijelu nezavisnosti, odgovornosti i efikasnosti pravosudnih sistema.

Osim toga, predviđena je posjeta i Evropskom sudu za ljudska prava, u okviru koje će članovi delegacije prisustvovati seminaru o politikama rodne ravnopravnosti u sektoru pravosuđa.
 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

11. 03. 2019.

Na četvrtoj sjednici Sudskog savjeta, održanoj 11.03.2019. godine, Sudski savjet je usvojio Prosječna mjerila kvaliteta i kvantiteta rada za Upravni sud Crne Gore, Privredni sud Crne Gore, osnovne sudove koji imaju do 6 sudija, osnovne sudove koji imaju od 6 do 12 sudija i osnovne sudove koji imaju preko 12 sudija, kao i za sudove za prekršaje. Prosječna mjerila rada sudova  utvrđuju se za svaku kategoriju navedenih sudija za svaku godinu u roku od dva mjeseca po proteku kalendarske godine. Prosječna mjerila kvantiteta rada utvrđuju se tako što se ukupan broj riješenih predmeta u toku jedne godine u određenoj materiji za određenu kategoriju sudova podijeli sa brojem sudija koji su radili u toj materiji.
 
Na današnjoj sjednici razmatran je i Nacrt godišnjeg izvještaja o radu Sudskog savjeta i ukupnom stanju u sudstvu u 2018. godini. Izvještaj sadrži podatke o radu Savjeta i njegovih tijela, opis i analizu stanja u sudstvu, detaljne podatke za svaki sud koji se odnose na broj primljenih i riješenih predmeta za 2018. godinu, probleme i nedostatke u njihovom radu, kao i mjere koje treba preduzeti da si ti nedostaci otklone. Saglasno Zakonu o Sudskom savjetu i sudijama, isti će biti dostavljen Skupštini Crne Gore na razmatranje, najkasnije do 31. marta 2019.godine.
 
Savjet je usvojio Izvještaj o radu Komisije za Etički kodeks sudija za period od 01.01.do 31.12.2018.godine. U toku 2018. godine, Komisiji za etički kodeks sudija je podnijeto ukupno 15 inicijativa za utvrđivanje povrede Etičkog kodeksa sudija. Nakon sprovedenih postupaka, Komisija je u 1 inicijativi utvrdila povredu, dok je u 14 inicijativa utvrđeno da sudija nije počinio povredu Etičkog kodeksa. U jednom postupku Komisija je usvojila mišljenje, shodno smjernicama koje su u decembru 2018. godine, zajednički pripremile i donijele Komisija za etički kodeks sudija i Komisija za etički kodeks državnih tužilaca, uz ekspertsku podršku Savjeta Evrope kroz projekat “Odgovornost u pravosudnom sistemu”.
 
Savjet je dao saglasnost na Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog suda u Danilovgradu.
 
Savjet je konstatovao prestanak funkcije Milovanu Spasoviću, sudiji Višeg suda u Bijelom Polju, i donio odluku o objavljivanju internog oglasa za popunjavanje jednog slobodnog sudijskog mjesta u tom sudu.
 
 
 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

11. 03. 2019.

Na osnovu člana 14 Poslovnika Sudskog savjeta („Sl. list Crne Gore“ broj 61/15), sazivam
IV SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
 
za 11.03.2019. godine, sa početkom u 13,00 časova
 
Za sjednicu predlažem sljedeći
 
DNEVNI RED
 
1.         Usvajanje zapisnika sa II sjednice, održane 15. i 18.02.2019. godine i III sjednice, održane 21. i 25.02.2019. godine,
2.         Nacrt Godišnjeg izvještaja o radu Sudskog savjeta i ukupnom stanju u sudstvu za 2018. godinu,
3.         Usvajanje godišnjeg izvještaja Komisije za Etički kodeks sudija za 2018. godinu,
4.         Donošenje odluka po prigovorima sudija podnijetih na odluke Komisije za rješavanje stambenih potreba sudija,
5.         Donošenje prosječnih mjerila kvaliteta i kvantiteta rada za Upravni sud Crne Gore, Privredni sud Crne Gore, osnovne sudove koji imaju manje od 6 sudija, osnovne sudove koji imaju manje od 12 sudija i osnovne sudove koji imaju više od 12 sudija, kao i za sudove za prekršaje,
6.         Davanje saglasnosti na Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog suda u Danilovgradu,
7.         Predlog za povećanje broja sudija u Sudu za prekršaje u Podgorici,
8.         Konstatovanje prestanka funkcije Milovanu Spasoviću, sudiji Višeg suda u Bijelom Polju i raspisivanje internog oglasa za popunjavanje jednog slobodnog sudijskog mjesta u tom sudu,
9.         Inicijativa Udruženja sudija Crne Gore,
10.       Pritužbe,
11.       Tekuća pitanja.
 
Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta na III spratu (Ul. Miljana Vukova bb, Stara zgrada SDK).
 
PREDSJEDNIK
 
dr Mladen Vukčević, s.r.
 
  

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

08. 03. 2019.

Centar za monitoring i istraživanje – CEMI  i Centar za demokratiju i ljudska prava – CEDEM  uz podršku Evropske unije, organizuju Seminar o pravosudnom sistemu Crne Gore,  u okviru projekta „Reforma pravosuđa: Unaprjeđivanje kapaciteta organizacija civilnog društva u doprinosu očuvanju integriteta pravosuđa“
 
Tim povodom, između ostalih predavač tokom današnjeg dana, bio je  prof.dr Mladen Vukčević, predsjednik Sudskog savjeta Crne Gore.
 
Predsjednik Vukčević je imao izlaganja o Ustavnom sudu Crne Gore, kao nekadašnji predsjednik ovog suda, kao i izlaganje na temu – Disciplinska odgovornost i etičko postupanje sudija.
 
Učesnici ovog trodnevnog seminara imaju priliku da se od strane eminentnih predavača upoznaju sa savremenim principima funkcionisanja pravosudnog sistema, kao i sa najznačajnijim presudama Evropskog suda za ljudska prava.