Saopštenje za javnost

05. 07. 2018.

Na današnjoj sjednici Skupštine Crne Gore (9. sjednica, prvog redovnog zasijedanja), usvojeni su zaključci koje je predložio Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu, povodom razmatranja Izvještaja o radu Sudskog savjeta i ukupnom stanju u sudstvu za 2017.

Za zaključke su glasala 44 poslanika, 42 za, 1 protiv i 1 uzdržan.

 
ZAKLJUČCI SKUPŠTINE CRNE GORE
povodom razmatranja Godišnjeg izvještaja o radu Sudskog savjeta i ukupnom
stanju u sudstvu za 2017. godinu,

 
1. Neophodno je uspostaviti sistem kontinuiranog ocjenjivanje svih sudija, na način predviđen zakonom, Strategijom reforme pravosuđa i međunarodnim obavezama. S tim u vezi, nastaviti sa postupkom implementacije novog zakonodavnog okvira u cilju povećanja efikasnosti i ažurnosti rada sudija i ostvarivanja pune odgovonosti u demokratskom društvu, putem sprovođenja postupka ocjenjivanja.

2. Nastaviti sa povećanjem kvaliteta pristupa pravdi i podizanju vladavine prava na veći nivo, postizanjem efikasnije zaštite i pravičnog zadovoljenja prava na suđenje u razumnom roku koje se ostvaruje u sudskom postupku, kako bi se smanjio broj neriješenih predmeta i ukupna dužina trajanja postupaka.

3. Analizirati dosadašnju primjenu alternativnih načina rješavanja sporova, kao i ulogu i uticaj sudije na promovisanje sudskog poravnanja, kao i ostalih altenativnih načina rješavanja sporova.

4. Nastaviti sa jačanjem transparentnosti rada organa vlasti i prava javnosti da zna, u odnosu na povećanje povjerenja građana u pravosudne institucije, kao i brži i bolji uvid u rad crnogorskih sudova. Takođe, realizovati Strategiju za odnose sa javnošću i informisanje, prema kojoj će sudski sistem biti percipiran kao moderan organ zasnovan na principima transparentnosti i dostupnosti, orjentisan na građane i njihove potrebe.

5. Analizirati kaznenu politiku iz djelokruga najtežih krivičnih djela. Naime, neophodno je utvrditi da li izrečene kazne odgovaraju težini učinjene protivpravne radnje i da li kaznena politika ima potpunu svrhu kažnjavanja.

6. Obezbijediti nesmetan rad Specijalizovanog odjeljenja pri Višem sudu u Podgorici, koji sudi predmete organizovanog kriminala, korupcije i ratnih zločina, na način što će se poboljšati materijalno-tehnički uslovi. Na taj način, doprinijeti smanjenju broja neriješenih predmeta i donijeti pravosnažne presude za sve one koji su optuženi za najteža krivična djela.

7. Nastaviti sa kontinuiranom edukacijom sudija i sudske administracije i unapređivati znanje nosilaca sudijske funkcije o praksi Evropskog suda za ljudska prava i pravu Evropske unije, a sve u cilju ujednačavanja i usklađivanja nacionalne sudske prakse sa evropskom.

8. Nastaviti sa jačanjem kapaciteta Sudskog savjeta i obezbijediti adekvatan materijalni položaj nosilaca sudske vlasti.

 

Saopštenje za javnost

04. 07. 2018.

Danas je u Podgorici održana konstitutivna sjednica Sudskog savjeta Crne Gore, u sastavu Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, Rada Kovačević, sudija Vrhovnog suda Crne Gore, Ana Perović Vojinović, sudija Upravnog suda Crne Gore, Verica Sekulić, sudija Višeg suda u Podgorici i Dragan Babović, sudija Osnovnog suda u Podgorici, prof. dr Mladen VukčevićDobrica ŠljivančaninVesna Simović  Zvicer  i  Loro Markić.

Predsjednik  Crne Gore ukazom broj 01-767 od 02.07.2018.godine, proglasio je  četiri člana Savjeta koji su početkom juna na Konferenciji sudova izabrani za članove Sudskog savjeta iz reda sudija.

Na današnjoj sjednici je shodno izmjenama  Zakona o Sudskog savjetu i sudijama, izabran privremeni predsjednik Savjeta iz reda članova uglednih pravnika kojima je produžen mandat. Za predsjednika je jednoglasno izabran dr Mladen Vukčević, dosadašnji predsjednik. Za njegovog zamjenika izabran je Dobrica Šljivančanin.

Sudski savjet  još jednom apeluje na Skupštinu Crne Gore da tokom ovog zasijedanja postigne dogovor i uloži sve demokratske napore, kako bi se što prije  izabrala četiri člana iz reda uglednih pravnika.
 


IZJAVA IZVRŠNOG ODBORA

EVROPSKE MREŽE PRAVOSUDNIH SAVJETA – ENCJ-a O SITUACIJI U POLJSKOJ

04. 07. 2018.

Izvršni odbor  ENCJ-a  pruža svoju potpunu podršku sudijama u Poljskoj u ovim teškim vremenima.
Prinudno, rano penzionisanje 27 sudija Vrhovnog suda, uključujući i predsjednicu Gersdorf, je dalji pokušaj da se sudstvo stavi pod kontrolom Vlade.

Imperativ je da vlade moraju poštovati nezavisnost pravosuđa. Demokratski sistem zasnovan na vladavini prava može jedino pravilno funkcionisati ako se osigura nezavisnost sudija. Štaviše, nezavisnost sudstva kritički je značajna za održavanje i jačanje međusobnog povjerenja između pravosudnih organa u EU.

Nezavisnost pravosuđa takođe igra centralnu i nepogrešivu ulogu u obezbjeđivanju poštovanja zakona EU.

Glas sudija mora da se čuje, ako su nezavisnost sudstva i vladavina prava ugroženi. Upravni odbor ENCJ-a podržava sudije Poljske koji ispunjavaju ovu dužnost.

PERCEPCIJA PRAVOSUĐA U CRNOJ GORI

28. 06. 2018.

Preuzmite prezentaciju


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

25. 06. 2018.

Evropsko udruženje studenata prava Crne Gore (ELSA Montenegro) uz podršku Savjeta Evrope, organizuje pilot pravnu kliniku u periodu  od 25. juna do 12.jula 2018. godine. Pravnu kliniku će činiti šest modula posvećenih zabrani mučenja i drugih oblika nečovječnog postupanja i kažnjavanja u kontekstu člana 3 EKLJP.
 
Tim povodom, prvi gost i predavač, bio je danas, prof.dr Mladen Vukčević, predsjednik Sudskog savjeta Crne Gore, na temu „Uvod u Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i slobodama“.
 
Događaj koji se realizuje uz podršku Horizontalnog programa Savjeta Evrope za zemlje Zapadnog Balkana i Turske osmišljen je na način da ohrabri studente prava u pisanju pravne argumentacije, i da predstavi “način razmišljanja koji uvažava ljudska prava”, kao i da studente upozna sa primjenom prava kroz rad na konkretnim slučajevima.