SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

20. 09. 2017.

Predsjednik Sudskog savjeta Crne Gore, dr Mladen Vukčević, boraviće u Prištini 21. i 22.septembra 2017. godine, na poziv gospodina Nehata Idrizija, predsjednika Sudskog savjeta Kosova.
 
Ovom prilikom biće upriličeni susreti sa predstavnicima pravosudnog sistema Kosova, kao i sa predstavnicima akademske zajednice iz oblasti pravde, na kojima će se razmijeniti mišljenja o unapređenju kako uzajamne saradnje, tako i saradnje među članicama Balkanske i Euro Mediteranske mreže sudskih savjeta (BEMNCJ) sa aspekta jačanja nezavisnosti i nepristrasnosti pravosuđa kao stožera zaštite vladavine prava u regionu i mogućnostima jačanja institucionalnih kapaciteta sudskih savjeta i podizanja stepena povjerenja javnosti u efikasnost rada sudova i sudija.
 
Ovo će biti jedna od više predviđenih aktivnosti između predstavnika sudskih savjeta zemalja članica BEMNCJ-a, što je između ostalog  i dogovoreno na Generalnoj skupštini ove Mreže, održanoj u julu mjesecu u Bugarskoj.
 
U  Delegaciji Sudskog savjeta Crne Gore, pored predsjednika Vukčevića, biće i advokat Loro Markić, član Savjeta.

Interni oglas

18. 09. 2017.

Na osnovu člana 86 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama („Sl.list Crne Gore“, br. 11/15 i 28/15) i člana 42 i 43 Poslovnika Sudskog savjeta („Sl. list CG“, br. 61/15), Sudski savjet objavljuje
 
INTERNI OGLAS
 
  • za popunjavanje jednog sudijskog mjesta u Višem sudu u Podgorici, dobrovoljnim premještanjem sudije iz jednog u drugi viši sud.
 
Prijava na interni oglas podnosi se na tipskom obrascu koji će biti dostupan svim kandidatima u prostorijama svih sudova, kancelariji Sekretarijata Sudskog savjeta i na web stranici Sudskog savjeta - www.sudovi.me.
 
Popunjena i potpisana prijava kandidata, sa potrebnom dokumentacijom koja je predviđena članom 43 Poslovnika Sudskog savjeta, podnosi se Sudskom savjetu u roku od 15 dana od dana objavljivanja internog oglasa.
 
Prijave se podnose na adresu Sudski savjet Crne Gore, ul. Miljana Vukova bb, Podgorica.
 
Sudski savjet će odbaciti neblagovremene i nepotpune prijave.
 
br. 01-5603/17
Podgorica, 18.09.2017. godine
 
PREDSJEDNIK
dr Mladen Vukčević, s.r.

Saopštenje za javnost

18. 09. 2017.

U ime Sudskog savjeta Crne Gore, dr Mladen Vukčević, predsjednik Savjeta potpisao je danas sa izvršnim direktorom Crnogorskog  fonda za solidarnu stambenu izgradnju Danilom Popovićem, Ugovor o utvrđivanju prava i obaveza na izgradnji stambenih objekata na osnovu udruživanja sredstava za potrebe sudova između Sudskog savjeta Crne Gore i DOO Crnogorskog Fonda za solidarnu stambenu izgradnju, kao investitorom.
 
Predmetnim ugovorom, Fondu kao investitoru ustupljeno je pravo gradnje stambenih objekata BGP 12.900 m² i pripadajućih garaža BGP 2.430 m², za potrebe rješavanja stambenih pitanja po povoljnijim uslovima zaposlenih u sudstvu, na zemljištu označenom kao kat. parcela broj 2090/1560, površine 2214m² i kat. parcela broj 2090/1580, površine 3.453 m², upisanim u listu nepokretnosti broj 7885 KO Podgorica III, u zahvatu DUP-a “Konik-Stari Aerodrom” – izmjene i dopune, a koje je upisano kao pravo svojine Sudskog savjeta kao partnera u ovom projektu, u obimu prava 1/1.

Saopštenje za javnost

14. 09. 2017.

Novoizabrane  sutkinje Vrhovnog suda Crne Gore, dr Vesna Vučković i Vesna Jočić i sutkinja Višeg suda u Bijelom Polju, Sanja Konatar, kao sudije koje napreduju u sud višeg stepena, potpisale su danas tekst svečane zakletve pred Sudskim savjetom Crne Gore.
 
Predsjednik Sudskog savjeta, dr Mladen Vukčević i predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore,Vesna Medenica poželjeli su novoizabranim sutkinjama uspješan rad, navodeći da vjeruju da će i ubuduće svoju sudijsku funkciju vršiti savjesno i odgovorno, te da će doprinijeti reformi pravosudnog sistema u cilju stvaranja modernog i efikasnog pravosuđa Crne Gore.
 

Saopštenje za javnost

13. 09. 2017.

Sudski savjet je na XIII sjednici, održanoj 11. i 13. septembra 2017. godine, za sudije Vrhovnog suda Crne Gore izabrao Vesnu Vučković, dosadašnju sudiju Upravnog suda  i  Vesnu Jočić, dosadašnju sudiju Višeg suda u Podgorici.
 
Takođe, Savjet je izabrao za sudiju Višeg suda u Bijelom Polju  Sanju Konatar, dosadašnju sudiju Osnovnog suda u Bijelom Polju.
 
Svečano polaganje zakletve za novoizabrane sudije Vrhovnog suda Crne Gore i sudiju Višeg suda u Bijelom Polju, održaće se u četvrtak, 14. septembra 2017. godine, u sali Sudskog savjeta na III spratu ( ul.Miljana Vukova bb, stara zgrada SDK), sa početkom u 10:30 časova.


Na današnjoj sjednici Savjet je donio odluku da se raspiše oglas za popunjavanje jednog slobodnog sudijskog mjesta za sudiju Višeg suda u Podgorici.