SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

16. 03. 2018.

U okviru ovogodišnjeg programa za XVI generaciju Škole demokratskog rukovođenja i prvog seminara koji je posvećen poglavlju 23 – izazovi i proces pregovora, a koji se organizuje u Pržnu od 16-18. marta, dr Vesne Simović Zvicer, članica Sudskog savjeta Crne Gore, biće jedan od predavača na temu "Nezavisnost, transparentnost i odgovornost sudstva".

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Na trećoj  telefonskoj sjednici Sudskog savjeta Crne Gore, održanoj 12.03.2018. godine, Sudski savjet je  shodno članu 121 stav 2, članu 128 stav 6 Ustava Crne Gore ("Sl. list CG" br. 1/07 i 38/13) i članu 105 stav 2, 3 i 4 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama ("Sl. list CG" br. 11/15 i 28/15),  donio odluku o prestanku sudijske funkcije Ivanu Kadiću, sudiji Osnovnog suda u Nikšiću, na lični zahtjev.

Istovremeno je donijeta odluka o utvrđivanju prava na isplatu naknade u visini zarade koju je imenovani primao u posljednjem mjesecu prije prestanka funkcije, u trajanju od  jedne godine, a shodno članu 36 stav 1 u vezi stava 5 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Sl.list CG“, br. 16/16 i  83/16).

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

15. 03. 2018.

AIRE Centar iz Londona (Savjet o individualnim pravima u Evrope) i Zaštitnici građanskih prava, uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Velike Britanije, Vlade Švedske i Regionalnog savjeta za saradnju, organizuju Peti regionalni forum o vladavinu prava za Jugoistočnu Evropu, koji se održava od 16-17. marta u Skoplju.

Ovom događaju će ispred Sudskog savjeta Crne Gore prisustvovati dr Mladen Vukčević, predsjednik Sudskog Savjeta i Dobrica Šljivančanin, zamjenik predsjednika i član Savjeta.

Tema ovogodišnjeg Foruma biće zabrana mučenja, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, iz člana 3 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.
Cilj Foruma jeste promocija sprovođenja Konvencije na državnim nivoima,  podsticanje regionalne saradnje i kontinuirani razvoj vladavine prava.

Forum će okupiti učesnike iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbije, predstavnike vrhovnih i ustavnih sudova, predsjednike sudskih savjeta, direktore pravosudnih akademija i institucija, zastupnike država pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu, kao i sudije ovog Suda, predstavnike NVO i druge istaknute pravnike.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

14. 03. 2018.

Ekspertska misija Evropske komisije za efikasnost pravosuđa - CEPEJ organizuje se u Podgorici od 14-15. marta 2018. godine, u okviru koje će eksperti Savjeta Evrope imati sastanke sa predstavnicima Sudskog savjeta, Sekretarijata savjeta, Odjeljenja za informaciono-komunikacione tehnologije i multimediju, kao i sa Ministarstvom pravde u cilju ocjene kvaliteta sudskih statističkih podataka.

Takođe, tokom dvodnevne misije eksperti Savjeta Evrope posjetiće Vrhovni sud Crne Gore, Apelacioni sud, Viši sud u Podgorici i Osnovni sud u Podgorici i razgovarati sa predajednicima ovih sudova, kao i sa licima odgovornim za prikupljanje statističkih podataka shodno CEPEJ smjernicama.

Predsjednik Sudskog savjeta dr Mladen Vukčević, primio je danas Georga Stawu, predsjedavajućeg CEPEJ-a sa saradnicima.

Na početku sastanka predsjednik Savjeta je izrazio zahvalnost CEPEJ-u što su pozitivno odgovorili na zahtjev Sudskog savjeta i odobrili ovu misiju, čiji će nalazi i zaključci biti od izuzetne važnosti za poboljšanje sistema unosa i obrade statističkih podataka u pravosudni informacioni sistem, sa posebnim naglaskom na sudove.

Očekujemo da će se razmjenom iskustava i kroz diskusiju sa ekspertima iz Strazbura razjasniti nejasnoće i dobiti odgovori koji se odnose na kontrolu kvaliteta podataka, funkcionalnost sistema u različitim sudovima, načina izrade izvještaja po smjernicama i uputstvima CEPEJ-a, a sve u cilju posjedovanja unaprijeđene statistike o radu, ažurnosti i efikasnosti sudova i sudija, zaključio je predsjednik Vukčević.
 


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

13. 03. 2018.

Ekspertska misija Savjeta Evrope organizuje se u Podgorici od 12-16. marta 2018. godine, u okviru koje će eksperti Savjeta Evrope imati sastanke sa predstavnicima Sudskog savjeta, Sekretarijata savjeta, drugih pravosudnih institucija, kao i sa Ministarstvom finansija u cilju izrade i sprovođenja Funkcionalne analize rada Sudskog savjeta Crne Gore.

Tokom ove misije, predsjednik Sudskog savjeta dr Mladen Vukčević, primio je eksperta Savjeta Evrope, Žan Žaka Hajnca (Jean-Jacques Heintz).

Predsjednik Sudskog savjeta je na početku sastanka izrazio zahvalnost na kontinuiranoj podršci i veoma korisnim smjernicama i zaključcima sa ovakvih i sličnih misija koje Savjet Evrope organizuju za predstavnike svih pravosudnih institucija. I ova ekspertska misija SE predstavlja nastavak realizacije već dogovorenih aktivnosti Sudskog savjeta i Savjeta Evrope u okviru Horizontalnog  programa za Zapadni Balkan i Tursku.

Predsjednik Vukčević je naglasio značaj ciljeva ove misije, koja je usmjerena na procjeni postojeće organizacije i funkcionisanja Savjeta, upravljanju ljudskim resursima u pravosuđu, finansijskom upravljanju, informacionoj i komunikacionoj tehnologiji i strateškom okviru i saradnji u ukupnom pravosudnom sistemu Crne Gore.

Očekujemo da će se primjenom Analize i definisanjem mjera koje treba sprovesti, unaprijediti institucionalno funkcionisanja Sudskog savjeta, kao i ostalih institucija pravosuđa, zaključio je predsjednik Vukčević.