OBRAĆANJE DR MLADENA VUKČEVIĆA, PREDSJEDNIKA SUDSKOG SAVJETA CRNE GORE KONSULTATIVNI SASTANAK SA SUDIJAMA: „OCJENJIVANJE SUDIJA U CRNOJ GORI“

Budva, 19.februar 2018. godine

Raduje me da na ovakav način počinjemo proces periodičnog ocjenjivanja sudija, ispunjavajući još jednu obavezu iz evropske agende. I važnije, radimo ono što će doprinositi kvalitetu rada crnogorskog sudstva, time i svih građana Crne Gore i zaštiti njihovih prava i sloboda.

Ocjenjivanje je zaloga da ćemo imati osnovu za cjelovito vrednovanje Vašeg rada, od nagrađivanja do napredovanja. Ovo je i prilika da se uputi poruka evropskim adresama, a ona glasi - mi u dobroj vjeri i punom kapacitetu pristupamo ocjenivanju sudijskog rada. Nemamo otpora ili rezervi prema toj obavezi, kako nam se ponekad spočitavalo, mada na pojedina rješenja imamo zamjerki. Istovremeno, šaljemo i drugu poruku – da imamo održiv sistem efikasnosti i odgovornosti sudija.

Ocjenjivanje ćemo sprovoditi po zahtjevnim standardima i preporukama Konsultativnog vijeća evropskih sudija (CCJE) i Evropske komisije za efikasnost pravosuđa (CEPEJ-a) ,  a  ne formalistički. To je potvrdio pilot – projekat u Nikšiću i ocjenjivanje koje smo do sada sprovodili u slučajevima napredovanja sudija.

I ovaj put ću zahvaliti našem partneru, Programskoj kancelariji Savjeta Evrope u Podgorici,  koja pažljivo planira one programske aktivnosti koje će doprinijeti da nastavimo sa usvajanjem novih standarda u obavljanju Vašeg uzvišenog poziva. To je posebno značajno budući da je ovo četvrta, posljednja godina u sprovođenju Strategije reforme pravosuđa  (2014-2018).

Vjerujem da ćete sa ovog okupljanja otići sa novim saznanjima i da će kasnije, proces vašeg ocjenjivanja biti objektivan i stručan na dobrobit vas koji sudite, onih kojima sudite i čitavog društva.
U tome ćete uvijek imati podršku Sudskog savjeta, u ovom ili drugom sastavu.

Znam da Vam je ovo nova i značajna obaveza i odgovornost, ali sam uvjeren da ćete je uz pomoć predavača i kasnije u postupku ocjenjivanja uspješno realizovati.
 
Još jednom Vas pozdravljam i želim uspješan rad!

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

19. 02. 2018.

U okviru Projekta Savjeta Evrope "Odgovornost u pravosudnom sistemu Crne Gore“, u Budvi će se 19. februara 2018. godine, održati Konsultativni sastanak sa sudijama osnovnih sudova na temu: "Ocjenjivanje sudija u Crnoj Gori".

Osnovni cilj sastanka je da se u neposrednoj komunikaciji sa članovima Komisije i vijeća za ocjenjivanje, 48 sudija koji se ocjenjuju ove godine shodno odluci Sudskog savjeta, upoznaju sa standardima Savjeta Evrope i preporukama Konsultativnog vijeća evropskih sudija (CCJE) u odnosu na postupak evaluacije sudijskog rada i njihove efikasnosti.

Takođe, biće im dodatno obrazložen pravni okvir i procedura ocjenjivanja sudija u Crnoj Gori, kao i dosadašnja iskustva u procesu testiranja sistema ocjenjivanja sudija na nivou Osnovnog suda u Nikšiću.

Na otvaranju ovog događaja pozdravne riječi uputiće, dr Mladen Vukčević, predsjednik Sudskog savjeta, Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, Senka Danilović, predsjednica UO Centra za obuku u sudstvu i Državnom tužilaštvu i Anđela Longo, šefica Programske kancelarije SE u Podgorici.
 
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

19. 02. 2018.

Centar za izuzetnost u finansijama organizuje Radionicu o osiguranju kvaliteta, kontinuiranom unapređenju i upravljanju funkcijom interne revizije, koja će se održati u  Ljubljani, od 20-22. februara 2018. godine.

Ovom događaju će ispred Sudskog savjeta Crne Gore prisustvovati Borko Abramović, rukovodilac Odjeljenja za internu reviziju.

Tokom dvodnevne konferencije,  internim revizorima iz organizacija javnog sektora, javnih institucija i agencija u zemljama Jugoistočne Evrope, biće prezentovani različiti alati za rukovođenje, shodno zahtjevima međunarodnih standarda revizije koji se odnose na upravljanje funkcijom unutrašnje  revizije, poštovanju Povelje Revizije i modela odgovornosti.

Takođe, učesnici će se upoznati i sa zahtjevima standarda o programima za osiguranje kvaliteta i poboljšanja (KAIP) i praktičnim iskustvima i najboljim praksama razvoja i implementacije KAIP-a.

IZJAVA ZA JAVNOST dr Mladena Vukčevića, predsjednika Sudskog savjeta

12. 02. 2018.

Polazeći od interesovanja medija povodom postupka koji se vodi kod Osnovnog suda u Podgorici i tužbe Gorana Đurovića, ovim putem podsjećamo ukupnu javnost da shodno nadležnostima Sudskog savjeta, koje su propisane amandmanom IX kojim je zamijenjen član 128 Ustava Crne Gore i članovima 2 i 27 Zakona o sudskom savjetu i sudijama, Sudski savjet nema mogućnost da preispituje pravosnažne odluke sudova, niti ovlašćenja da preispituje njihovu zakonitost ili nezakonitost.
 
Odluke koje sudije donose, u zavisnosti od svoje vrste,  mogu se preispitivati jedino u postupku pred odgovarajućim vijećima ili sudovima višeg stepena. Iz tih razloga, kao i do sada, Savjet neće učestvovati u javnom dijalogu o sudskim odlukama koje nijesu pravosnažne.
 
Savjet će i ubuduće biti fokusiran na jačanje nezavisnosti sudstva, što je esencija vladavine prava i evropskih vrijednosti kojima Crna Gora teži.

Saopštenje sa I sjednice Sudskog savjeta

06. 02. 2018.

Na prvoj sjednici Sudskog savjeta, održanoj 06.02.2018. godine, na osnovu liste prijavljenih kandidata po objavljenom internom oglasu od 29.12.2017. godine, za trajno dobrovoljno raspoređivanje, odlučeno  je  da se za sudiju Privrednog suda Crne Gore rasporedi Milica Vlahović, dosadašnja sutkinja Osnovnog suda u Pogorici.
 
Na ovoj sjednici, cijeneći stavove istaknute na sjednici sudija Višeg suda u Bijelom Polju od 24. januara 2018. godine, u kom rade dva prijavljena kandidata, nije izvršen izbor za sudiju Višeg suda u Podgorici trajnim dobrovoljnim raspoređivanjem, već  je Sudski savjet donio odluku da se raspiše javni oglas za popunjavanje slobodnih sudijskih mjesta za više sudove.
 
Sudski savjet je imenovao vijeća za ocjenjivanje sudija u osnovnim sudovima, shodno Odluci iz decembra 2017. godine, po kojoj će se ocjenjivati 47 sudija osnovnih sudova, koji imaju 5-10 godina sudijskog staža.

Savjet je dao saglasnost da se potpiše Memorandum o saradnji sa Komorom javnih izvršitelja Crne Gore, kojim je bliže uređena saradnja i način na koji će javni izvršitelji vršiti preuzimanje podataka sadržanih u PRIS-u. Svrha Memoranduma je da izgradnjom efikasnog sistema partnerstva, saradnje i razmjene podataka između informacionih sistema, obje strane doprinesu ostvarenju i unapređenju kvaliteta i dostupnosti podataka, te zaštiti stranaka u izvršnom postupku.

Ostale informacije