I SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

Na osnovu člana 14 Poslovnika Sudskog savjeta, ("Sl. list Crne Gore” 61/15), sazivam
 
I  SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za  23. 01. 2017. godine, sa početkom u 13, 00 časova
 
Za sjednicu predlažem sledeći
 
D N E V N I      R E D
 
  1. Usvajanje zapisnika sa XXV  sjednice održane  28. 12. 2016.godine
  2. Intervju sa kandidatima prijavljenim za zamjenike članova Komisije za polaganje pravosudnog ispita i  donošenje odluke o izboru zamjenika članova
  3. Prestanak funkcije Dijani Knežević, sudiji Suda za prekršaje u Budvi, donošenje rješenja o naknadi zarade za period od godinu dana
  4. Zahtjev predsjednika Apelacionog suda CG
  5. Raspisivanje oglasa
  6. Izvještaj o radu  Komisije za Etički kodeks sudija  za peirod od 01.01. do 31.12.2016.godine
  7. Predstavke
  8. Tekuća pitanja.
 
Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta na III spratu (ul. Miljana Vukova b.b. Stara zgrada SDK).
 
PREDSJEDNIK
dr Mladen Vukčević

Ostale informacije