II SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

 Na osnovu člana 20 Poslovnika Sudskog savjeta( "Sl.list CG br.57/11), sazivam
 
 
II SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 19.04.2013. godine, sa početkom  u 14,00 časova
 
Za sjednicu predlažem sledeći:
 
D N E V N I    R E D
 
1. Usvajanje zapisnika sa sjednice održane dana 29.03.2013.godine;
2. Razmatranje akta Apelacionog suda od 15.04.2013 godine;
3. Produženje upućivanja sudije Apelacionog suda Dragiše Rakočevića u Viši sud u Podgorici;
4. Upućivanje sudije u Osnovni sud Cetinje, na period od jedne godine, radi vršenja  funkcije predsjednika suda;
5. Predstavke;
6. Tekuća pitanja. 
 
Sjednica će se  održati u sali Sudskog savjeta  (ul. Miljana Vukova bb. stara zgrada SDK-a).
 
PREDSJEDNIK
Vesna Medenica

Ostale informacije