II SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

14. 02. 2019.

Na osnovu člana 14 Poslovnika Sudskog savjeta („Sl. list Crne Gore“ broj 61/15), sazivam
 
II SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 15.02.2019. godine, sa početkom u 11,00 časova
 
 
Za sjednicu predlažem sljedeći
DNEVNI RED
 
1.Usvajanje zapisnika sa V sjednice, održane 21.12.2018. godine i I sjednice, održane 18.01.2019. godine,
2.Intervju sa kandidatima prijavljenim na javni oglas br. 01-8180/18-3 od 24.12.2018. godine, za izbor 5 sudija u sudovima za prekršaje,
3.Konstatovanje prestanka funkcije Andriji Bojoviću, sudiji Osnovnog suda u Nikšiću i donošenje rješenja o isplati otpremnine,
4.Prigovor Veljka Bulatovića, sudije Osnovnog suda u Kotoru, na Odluku Komisije za Etički kodeks sudija EK.br.15/18 od 10.12.2018. godine,
5.Davanje mišljenja na predloge Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji osnovnih sudova u Kolašinu, Podgorici i Beranama i sudova za prekršaje u Podgorici i Budvi,
6.Prosječna mjerila kvaliteta i kvantiteta rada za Upravni sud Crne Gore, Privredni sud Crne Gore, Viši sud za prekršaje Crne Gore, osnovne sudove i sudove za prekršaje za 2018. godinu,
7.Imenovanje Vijeća za ocjenjivanje sudija i predsjednika Osnovnog suda u Nikšiću,
8.Završni izvještaj o realizaciji budžetskih sredstava potrošačke jedinice „SUDSTVO“ za 2018. godinu,
9.Raspodjela budžeta po sudovima, 
10.Zahtjevi Dijane Raičković, sudije Privrednog suda Crne Gore, u smislu čl. 99 i 102 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama,
11.Pritužbe,
12.Tekuća pitanja.
 
Sjednica će se održati u zgradi Vrhovnog suda Crne Gore.
 
 
PREDSJEDNIK
 
dr Mladen Vukčević, s.r.

Ostale informacije