III SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

 Na osnovu člana 20 Poslovnika Sudskog savjeta( "Sl.list CG br.57/11), sazivam
 
 
III SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 31.05.2013. godine, sa početkom  u 13,00 časova
 
Za sjednicu predlažem sledeći:
 
 
D N E V N I    R E D
 
1. Usvajanje zapisnika sa sjednice održane dana 19.04.2013.godine;
2. Akt  Ministarstva finansija CG br. 03-5400/1 od 08.05.2013.godine;  
3. Podnesak Milića Mirovića, advokata iz Bara;
4. Podnesak Dragana Mrdaka, sudije Osnovnog suda u Bijelom Polju;
5. Izvještaj o stanju starih predmeta u crnogorskim sudovima, po godinama i program rješavanja;
6. Predstavke;
7. Tekuća pitanja.
 
          Sjednica će se  održati u sali Sudskog savjeta  (ul. Miljana Vukova bb. stara zgrada SDK-a).
 
PREDSJEDNIK
Vesna Medenica

Ostale informacije