Interni oglas

23. 09. 2016.

Na osnovu člana  45 stav 1 i 86 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama ("Sl. list Crne Gore", br. 11/15 i 28/15) i  člana  42 i  43 Poslovnika Sudskog savjeta ("Sl. list CG", br. 61 / 16), Sudski savjet objavljuje
 
 
 INTERNI OGLAS
 
  • za popunjavanje jednog sudijskog  mjesta u Osnovnom sudu u Herceg Novom,  dobrovoljnim premještanjem sudije iz jednog u drugi osnovni sud.
 
          Prijava na interni oglas podnosi se na tipskom obrascu koji će biti dostupan svim kandidatima u prostorijama svih sudova, kancelariji   Sekretarijata Sudskog savjeta i na web stranici Sudskog savjeta – www.sudovi.me.
          Popunjena i potpisana prijava kandidata, sa potrebnom dokumentacijom koja je predviđena članom 43 Poslovnika Sudskog savjeta - radna biografija sa rezultatima rada u poslednje tri godine, odnosno ocjenom koju je ostvario u skladu sa zakonom, kao i dokaz o porodičnim prilikama ( odvojenost od porodice i sl.) podnosi se  Sudskom savjetu u roku od 15 dana od dana objavljivanja internog oglasa.
         
          Prijave se podnose na adresu Sudski savjet Crne Gore, ul. Miljana Vukova bb, Podgorica.
         
Sudski savjet će odbaciti neblagovremene i nepotpune prijave.
 
Broj: 01 - 5209  /16
Podgorica, 23. 09.  2016. godine
 
                                                                              SUDSKI SAVJET
                                                                             PREDSJEDNIK
 
                                                                        dr Mladen Vukčević

Ostale informacije