INTERNI OGLAS

12. 03. 2018.

Na osnovu člana 86 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama („Sl.list Crne Gore“, br. 11/15 i 28/15) i člana 42 i 43 Poslovnika Sudskog savjeta („Sl. list CG“, br. 61/15), , Sudski savjet objavljuje:
 
 
INTERNI OGLAS
 
  • za popunjavanje pet sudijskih mjesta u osnovnim sudovima, dobrovoljnim premještanjem sudije u sud istog ili nižeg stepena.
 
Prijava na interni oglas podnosi se na tipskom obrascu koji će biti dostupan svim kandidatima u prostorijama svih sudova, kancelariji Sekretarijata Sudskog savjeta i na web stranici Sudskog savjeta - www.sudovi.me.
 
Popunjena i potpisana prijava kandidata, sa potrebnom dokumentacijom koja je predviđena članom 43 Poslovnika Sudskog savjeta, podnosi se Sudskom savjetu u roku od 15 dana od dana objavljivanja internog oglasa na web stranici Sudskog savjeta - www.sudovi.me.
 
Prijava se podnosi na adresu Sudski savjet Crne Gore, ul. Miljana Vukova bb, Podgorica.
 
Sudski savjet će odbaciti neblagovremene i nepotpune prijave.

br. 01-1394/18-1
Podgorica, 08.03.2018. godine
 
                                                                             
                                                                             PREDSJEDNIK
 
                                                                     dr Mladen Vukčević, s.r.

Ostale informacije