ISPRAVKA OGLASA

09. 07. 2013.

Po obavljenom uvidu u tekst Oglasa o izboru jednog sudije Vrhovnog suda Crne Gore i jednog sudije Osnovnog suda u Podgorici („Sl. list Crne Gore “, broj 30/10), objavljenog 28 i 29.06. 2013. godine, ustanovljeno je da se u istom potkrala greška pa se daje
 
 

 
ISPRAVKA
 
 
OGLASA O IZBORU
 
- jednog sudije Vrhovnog suda Crne Gore
- jednog sudije Osnovnog suda u Podgorici
 
U tekstu Oglasa riječi: „ Kandidat mora da ispunjava opšte i posebne uslove predviđene čl. 31, 32 i 32a Zakona o sudovima („Sl. list CG“, br. 5/02, 49/04, 22/08 i broj 39/11)“  brišu se, a umjesto njih treba da stoje riječi: „Kandidat mora da ispunjava opšte i posebne uslove predviđene čl. 31 i 32 Zakona o sudovima („Sl. list CG“, br. 5/02, 49/04, 22/08 i 39/11).“
Ostali dio teksta Oglasa ostaje nepromijenjen.

Rok za prijavljivanje teče od dana objavljivanja ispravke.
 

 
Su. R. 76-2/13
Podgorica, 09. 07. 2013. godine
Sudski savjet

 

Ostale informacije