IV SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

 Na osnovu člana 20 Poslovnika Sudskog savjeta( "Sl.list CG br.57/11), sazivam
 
 
IV SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 14.06.2013. godine, sa početkom  u 13,00 časova
 
Za sjednicu predlažem sledeći:
 
D N E V N I    R E D
 
1. Usvajanje zapisnika sa sjednice održane dana 31.05.2013.godine;
2. Imenovanje direktora Sekretarijata Sudskog savjeta;
3. Predlog Pravilnika  o orjentacionim mjerilima za odredjivanje potrebnog broja sudija i ostalih zaposlenih u sudu ("Sl.list CG" 76/08, 46/11 i 49/11);
4. Predlog za izmjenu Sudskog poslovnika ("Sl.list CG" br. 26/11 i 44/12);
5. Davanje mišljenja na broj utvrdjenih mjesta u pravilnicima
 o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Apelacionog suda,  Upravnog suda  i Osnovnog suda u Podgorici;
6. Obraćanje sudija Apelacionog suda - Krivičnog odjeljenja, predsjedniku Vrhovnog suda CG i Sudskog savjeta povodom izmjene godišnjeg rasporeda poslova u tom sudu;
7. Predstavke;
8. Tekuća pitanja.
 
          Sjednica će se  održati u sali Sudskog savjeta  (ul. Miljana Vukova bb. stara zgrada SDK-a).
 
PREDSJEDNIK
Vesna Medenica

Ostale informacije