IV SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

26. 02. 2015.

Na osnovu člana 20 Poslovnika Sudskog savjeta, ("Sl. list Crne Gore 57/11, 17/13 i 4/14), sazivam
 
  SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 26.02.2015. godine, sa početkom u 14,00 časova
 
Za sjednicu predlažem sledeći
 
D N E V N I    R E D
 
1.Usvajanje zapisnika sa III sjednice, održane dana 10.02.2015.godine;
2. Saglasno članu 33 Zakona o Sudskom savjetu ("Sl. list CG", br. 13/08 i 39/11, 31/12, 46/13 i 51/13), obavljanje razgovora sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove za izbor:
-  predsjednika  Upravnog suda  CG;
- dvoje sudija Osnovnog suda u Herceg Novom;
- jednog sudije Osnovnog suda u Plavu;
3. Odlučivanje po prigovoru Pajović Stanojke, sudije Osnovnog suda u Nikšiću na odluku Dp.br.4/14 od 19.12.2014. godine;
4. Odlučivanje po prigovoru Nataše Bošković, sudije  Privrednog suda u Podgorici  na odluku Dp.br.3/14 od 29.01.2015. godine;
5. Prestanak funkcije Nikoli Strugaru, sudiji Osnovnog suda u Baru;
6. Usvajanje Pravilnika o radu Komisije za rješavanje stambenih potreba sudija;
7. Izvještaj o realizaciji budžetskih sredstava potrošačke jedinice „SUDSTVO“ za 2014.  godinu;
8. Predstavke;
9. Tekuća pitanja.

Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta na III spratu (ul. Miljana Vukova b.b. stara zgrada SDK).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
PREDSJEDNIK
prof. dr Mladen Vukčević,s.r.

Ostale informacije