Izabrane sudije položile zakletvu

Sudije izabrane na XIVi XV sjednici Sudskog savjeta, održanim dana 18.12.2014. godine i 25.12.2014.godine,položile su zakletvu danas 29.12.2014.godine, pred predsjednikom i članovima Sudskog savjeta.

Za predsjednika Osnovnog suda u Žabljaku izabran je Mihailo Anđelić, dosadašnji predsjednik istog suda. Za sudiju Osnovnog suda u Beranama izabrana je Violeta Mitrović, dosadašnja sutkinja Osnovnog suda u Plavu, dok je za sudiju Osnovnog suda u Nikšiću izabran Marko Blagojević, dosadašnji sudija Osnovnog suda u Herceg Novom. Dosadašnji stručni saradnik u Osnovnom  sudu u Podgorici,  Jelena Vulović izabrana je za sutkinju istog suda, dok je Jovan Jovanović, dosadašnji stručni saradnik u Osnovnom sudu u Baru, izabran za sudiju Osnovnog suda u Ulcinju.

Predsjednik Sudskog savjeta, prof. dr Mladen Vukčević je u svečanom govoru, pored ostalog, naglasio da se crnogorsko sudstvo nalazi pred novim izazovima u procesu reformi. Sudstvo tim izazovima mora odgovoriti u vremenu kada su obaveze sudija povećane, a prava minimizirana, kada nije lako odbraniti profesiju, dijeliti pravdu i ostati nezavistan i svoj. Profesor Vukčević je takođe istakao da se zakoni koji se odnose na sudstvo, a koji su uskupštinskoj proceduri, donose unajboljoj namjeri ali i u najvećoj žurbi tako da nijesu sagledane posljedice donošenja.

Nadalje je istakao da će sudstvo novim rješenjima pristupiti sa posvećenošću i energijom, ali da se i pored toga ne može garantovati funkcionalnost i ispunjenje rokova a jemci sprovođenja ili nesprovođenja nekih rješenja, koja sudstvo ne vidi kao dobra, treba da budu oni koji su ih oblikovali. Zaključio je da rečeno ne predstavlja alibi već upozorenje da se rješenja mogu poboljšati, na što je konkretno Sudski savjet ukazao, i prije i nakon dobijanja mišljenja Venecijanske komisije.


 
 


Ostale informacije