Izmjene i dopune poslovnika konferencije sudova

          Na osnovu člana 9. Zakona o sudskom savjetu (Sl.list CG br. 13/ 08 i 39/011), Konferencija sudija, na sjednici održanoj 16.03.2012.godine, donijela je
 
IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA
O NAČINU RADA I ODLUČIVANJU KONFERENCIJE SUDIJA
 
 
Član 1.
 
          U Poslovniku o načinu rada i odlučivanja Konferencije sudija, od 29. 03. 2008. godine,  član 6. mijenja se i glasi:
 
          “Radna tijela Konferencije su: Komisija za Poslovnik i Radno predsjedništvo.
          Komisija za Poslovnik bira se na četiri godine.
          Radno predsjedništvo  bira se za svaku sjednici Konferencije i prestaju sa radom završetkom rada sjednice.
          Radna tijela bira Konferencija javnim glasanjem, na predlog Predsjednik Vrhovnog suda.”
 
Član 2.
 
        Član 17 mijenja se i glasi:
 
          “Za svako tajno glasanje, u smislu člana 14. st.2 ovog poslovnika, obrazuje se Komisija za glasanje.
          Komisija ima predsjednika i dva člana.”
 
Član 3.
 
          Poslije člana 18 dodaje se novi član 18 a koji glasi:
 
                                      “ Član 18
 
         Postupak izbora članova Sudskog savjeta  sprovodi Komisija za izbor.”
                                         
Član 4.
 
        U  Članu 18  stav 2 se briše.
 
Član 5.
 
U članu 19 stav 2 mijenja se i glasi:
 
Za svaku listu za izbor članova Sudskog savjeta sačinjava se poseban glasački listić različite boje.
 
Član 6.
 
            Član 20 mijenja se i glasi:
 
          „ Redosled imena kandidata na glasačkom listiću, mora da odgovara redosledu kandidata sa Lista koje je utvrdila Komisija za izbor.
            Ispred imena svakog kandidata stavlja se redni broj“

Član 7.
 
        Poslije  člana 20 dodaje se novi član 20a koji glasi:
 
                                „ član 20 a
 
        Tajno glasanje vrši se upotrebom glasačkih listića.
          Glasački listići su iste veličine, oblika i boje, a ovjereni su pečatom Komisije za izbor.
        Boju glasačkog listića određuje Komisija za izbor.
          Za svako ponovljeno glasanje, na glasačkom listiću upisuje se oznaka tog glasanja.”
                           
Član 8.
 
''Član 8

 U članu 26 briše se 2.stav.''

          Postojeći član 8 izmjena postaje član 9.


 
Član 9.
 
Ovaj Poslovnik stupa na snagu usvajanjem, a dostaviće se svim sudijama.
 
 
                                                                   Predsjednik Vrhovnog suda
                                                    Vesna Medenica,s.r.
 

Ostale informacije