JAVNI OGLAS

Na osnovu člana  45 stav 2 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama ("Službeni list Crne Gore", br. 11/15 i 28/15) i  člana  45 Poslovnika Sudskog savjeta ("Službeni list CG", br. 61/15), Sudski savjet objavljuje
 
 JAVNI OGLAS
 
Za  izbor troje sudija u osnovnim sudovima u Podgorici i Herceg Novom
 
Kandidat mora da ispunjava opšte i posebne uslove predvidjene članom 37 i 38 stav 2 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama (“Službeni list CG”, br.11/15 i 28/15).
 
Uz prijavu na oglas, kandidat dostavlja ličnu i radnu biografiju, kao i dokumenta propisana članom 46 Poslovnika Sudskog savjeta (“Službeni list CG”, br.61/15), u originalu ili ovjerena kopija.
 
Prijava na javni oglas podnosi se na obrascu koji je  dostupan svim kandidatima u prostorijama svih sudova, kancelariji  Sekretarijata Sudskog savjeta i na web stranici Sudskog savjeta – www.sudovi.me.
 
Popunjena i potpisana prijava kandidata, podnosi se Sudskom savjetu, u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u “Službenom listu CG” i u dnevnom listu “ Pobjeda ”.
         
 Prijava se podnosi na adresu Sudski savjet Crne Gore, ul. Miljana Vukova bb, Podgorica.
         
Sudski savjet će odbaciti neblagovremene i nepotpune prijave.
 
Broj: 01 – 5661/16
Podgorica, 13. 10.  2016. godine
 
                                                                              SUDSKI SAVJET
                                                                             PREDSJEDNIK
 
                                                                        dr Mladen Vukčević, s.r.

Ostale informacije