Javni oglas

27. 01. 2017.

Na osnovu člana 72 stav 1 i 73 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama („Službeni list Crne Gore“, br. 11/15 i 28/15) i člana 45 i 46 Poslovnika Sudskog savjeta („Službeni list Crne Gore“, br. 61/15), Sudski savjet objavljuje
 
 JAVNI OGLAS
 
za  izbor jednog sudije Apelacionog suda Crne Gore.
 
Kandidat mora da ispunjava opšte i posebne uslove predviđene članom 37, 38 stav 7 i članom 72 stav 1 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama.
 
Uz prijavu na oglas, kandidat dostavlja ličnu i radnu biografiju, kao i dokumenta propisana članom 46 Poslovnika Sudskog savjeta, u originalu ili ovjerenoj kopiji.
 
Prijava na javni oglas podnosi se na obrascu koji je dostupan svim kandidatima u prostorijama svih sudova, kancelariji Sekretarijata Sudskog savjeta i na web stranici Sudskog savjeta www.sudovi.me.
 
Popunjena i potpisana prijava kandidata podnosi se Sudskom savjetu, u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u “Službenom listu CG” i dnevnom listu “Pobjeda”.
         
Prijava se podnosi na adresu Sudski savjet Crne Gore, ul. Miljana Vukova bb, Podgorica.
 
Sudski savjet će odbaciti neblagovremene i nepotpune prijave.
         


br. 01-182/17-6
Podgorica, 23.01.2017. godine
                                                                             
                                                                             PREDSJEDNIK
                                                                     dr Mladen Vukčević, s.r.
 

Ostale informacije