JAVNI OGLAS

Na osnovu člana 56 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama („Službeni list Crne Gore“, br. 11/15 i 28/15) i člana 45 i 46 Poslovnika Sudskog savjeta („Službeni list Crne Gore“, br. 61/15), Sudski savjet objavljuje
 
 JAVNI OGLAS
 
Za  izbor jednog sudije suda za prekršaje.
 
Kandidat mora da ispunjava opšte i posebne uslove predviđene članom 37 i 38 stav 1 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama.
 
Uz prijavu na oglas, kandidat dostavlja ličnu i radnu biografiju, kao i dokumenta propisana članom 46 Poslovnika Sudskog savjeta, u originalu ili ovjerenoj kopiji.
 
Prijava na javni oglas podnosi se na obrascu koji je dostupan svim kandidatima u prostorijama svih sudova, kancelariji Sekretarijata Sudskog savjeta i na web stranici Sudskog savjeta www.sudovi.me.
 
Popunjena i potpisana prijava kandidata podnosi se Sudskom savjetu, u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u “Službenom listu CG” i dnevnom listu “Pobjeda”.
         
Prijava se podnosi na adresu Sudski savjet Crne Gore, ul. Miljana Vukova bb, Podgorica.
 
Sudski savjet će odbaciti neblagovremene i nepotpune prijave.
         


broj: 01-1049/17
Podgorica, 15.02.2017. godine
                                                                             
                                                                             PREDSJEDNIK
                                                                     dr Mladen Vukčević, s.r. 

Ostale informacije