Javni oglas

10. 07. 2019.

Na osnovu čl. 37, 38, 72 i 73 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama („Sl.list CG“, br. 11/15, 28/15 i 42/18) i člana 62 i 64 Poslovnika Sudskog savjeta („Sl.list CG“, br.61/15), Sudski savjet objavljuje
 
 
JAVNI OGLAS
 
  • za popunjavanje po jednog sudijskog mjesta u višim sudovima.
 
Prijava na javni oglas podnosi se na tipskom obrascu koji će biti dostupan svim kandidatima u prostorijama svih sudova, kancelariji Sekretarijata Sudskog savjeta i na web stranici Sudskog savjeta - www.sudovi.me.
 
Popunjena i potpisana prijava kandidata, sa potrebnom dokumentacijom koja je predviđena članom 64 Poslovnika Sudskog savjeta, podnosi se Sudskom savjetu u roku od 15 dana od dana objavljivanja internog oglasa.
 
Prijave se podnose na adresu Sudski savjet Crne Gore, ul. Miljana Vukova bb, Podgorica.
 
Sudski savjet će odbaciti neblagovremene i nepotpune prijave.
 
 
Broj: 01-4457/19-3
Podgorica, 09.07.2019. godine
 
PREDSJEDNIK
 
dr Mladen Vukčević, s.r.

Ostale informacije