Javni oglas za izbor sudija

04. 01. 2012.

 Na osnovu člana 28, 29 i 30 Zakona o Sudskom savjetu ("Sl. list CG", br. 13/8 i br.39/11), i člana 29, 30, 31 i 32 Poslovnika Sudskog savjeta ("Sl. list CG", br.57/11), Sudski savjet
 
 
 OGLAŠAVA IZBOR
 
 
- Predsjednika Apelacionog suda CG,
- Jednog  sudije  Upravnog suda CG,
- Dvoje sudija Višeg suda  u  Podgorici,
- Dvoje sudija  Višeg suda  u  Bijelom Polju.
 
         Kandidat mora da ispunjava opšte i posebne uslove predviđene članom 31 i 32  Zakona o sudovima ("Sl. list CG", br. 5/02, 49/04, 22/08  i br. 39/11).
         Prijava na javni oglas podnosi se na tipskom obrascu koji će biti dostupan svim kandidatima u prostorijama svih sudova, kancelarijama Sekretarijata za Sudski savjet i na web stranici  Sudskog savjeta – www.sudskisavjet.gov.me.
         Popunjena i potpisana prijava kandidata, sa potrebnom dokumentacijom koja je predviđena članom 31 Poslovnika Sudskog savjeta ("Sl. list CG", br.57/11) podnosi se Sekretarijatu Sudskog savjeta u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.
        
         Prijave se podnose na adresu  Sudski savjet, ul. Miljana Vukova bb, Podgorica.
 
         Sudski savjet će odbaciti neblagovremene i nepotpune prijave.
 
Su. R. br. 1168/11
Podgorica, 28.12. 2011. godine
 
                                                                       SUDSKI SAVJET
                                                                                Predsjednik, s.r.
                                                                               Vesna Medenica 
 

Ostale informacije