Javni poziv

Broj:01-5662/16-2
Podgorica, 21.12. 2016.godine          


Na osnovu člana 32 stav 6 Zakona o pripravnicima u sudovima i državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu („Službeni list CG“, broj 55/16), Sudski savjet upućuje
 
JAVNI POZIV
 
za prijavu kandidata za zamjenika člana Komisije za polaganje pravosudnog ispita
 
Član Komisije za polaganje pravosudnog ispita i njegov zamjenik može biti sudija koji ima 12 godina radnog iskustva kao sudija  odnosno državni tužilac.

Kandidati prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova (potvrda o radnom iskustvu) mogu podnijeti u roku od 8 dana od dana objavljivanja javnog poziva, Sudskom savjetu, Ulica Miljana Vukova bb, Podgorica. Prijava treba da sadrži lične podatke, kratku biografiju i kontakt telefon.

Prijavljeni kandidati koji ispunjavaju uslove biće obaviješteni o terminu intervjua pred Sudskim savjetom. 
 
                                                                                                      PREDSJEDNIK
                                                                        SUDSKOG  SAVJETA
                                                                       dr Mladen Vukčević,s.r.

Ostale informacije