Komisija za etički kodeks sudija

Na osnovu čl.8a Zakona o Sudskom savjetu (Sl.list CG br.13/08 i 39/11) Komisija za Etički kodeks sudija, na sjednici održanoj 29.12.2011.godine, donijela je  
 
P O S L O V N I K
            o načinu rada i odlučivanja Komisije za Etički kodeks sudija.
 
Uvodne odredbe
 
član 1
 
            Ovim poslovnikom uredjuje se način rada i odlučivanja Komisije za Etički  kodeks sudija ( u daljem tekstu: Poslovnik)
 
član 2
 
            Komisiju za Etički kodeks sudija (u daljem tekstu: Komisija) čine predsjednik i dva člana izabarana  u skladu sa Zakonom o Sudskom savjetu.
            Sjednice Komisije održavaju se po potrebi, a najmanje jednom mjesečno.
član  3
 
            Komisiju zastupa i predstavlja predsjednik.  
            Komisija ima pečat u skladu sa zakonom.
 
ZADATAK
 
 
član 4
 
            Zadatak Komisije je da:
            -  prati primjenu  Kodeksa sudijske etike;
            -  postupa po pritužbama o povredi  Etičkog kodeksa sudija;
            - daje mišljenje da li je odredjeno ponašanje sudije u skladu sa Etičkim kodeksom sudija;
            -  podnosi Disciplinskoj komisiji predlog za utvrdjivanje disciplinske odgovornosti u skladu sa zakonom;
            -  podnosi izvještaj  o svom radu Sudskom savjetu i
            -   vrši druge poslove utvrdjene zakonom i Kodeksom sudijske etike.
 
član 5
 
            Stručne i administrativno- tehničke poslove za potrebe Komisije vrši Sekretarijat Sudskog savjeta.
 
član 6
 
            Sredstva za rad Komisije obezbedjuju se u sudskom budžetu.
 
NAČIN RADA
 
član 7
 
            Javnost rada  se obezbedjuje objavljivanjem saopštenja  i odluka na sajtu Sudskog savjeta.
            Komisija radi i odlučuje na sjednicama.
            Komisijom predsjedava i rukovodi predsjednik Komisije.
            Predsjednik Komisije saziva i predlaže dnevni red sjednice.
 
član 8
 
            O radu  na sjednici Komisije vodi se zapisnik. Zapisnik sa sjednice, verifikuje se na narednoj sjednici.
            Zapisnik, nakon verifikacije, potpisuje predsjednik.
 
ODLUČIVANJE
 
član 9
 
            Pritužba na ponašanje sudije dostavlja se predsjedniku suda u kom sudija na kog se pritužba odnosi obavlja sudijsku dužnost, da se sudija izjasni o pritužbi.
            Sudija, na koga se pritužba odnosi podnosi izjašnjenje u roku od  osam dana.
             Nakon kompletiranja spisa predmeta Komisija razmatra i odlučuje  u roku koji ne može biti  duži od 30 dana.
 
član 10
 
            Ovaj Poslovnik stupa na snagu  danom donošenja.
 
                                                                                    PREDSJEDNIK KOMISIJE
                                                                                                Neven Gošović       

Ostale informacije