NAJAVA PRVE SJEDNICE SUDSKOG SAVJETA

25. 07. 2018.

                                                               
 
 
Na osnovu člana 14 Poslovnika Sudskog savjeta („Sl. list Crne Gore“ broj 61/15), sazivam
 
I  SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za srijedu, 25.07.2018. godine, sa početkom u 13,00 časova
 
  
 
Za sjednicu predlažem sljedeći
 
DNEVNI RED
 
 
 1. Usvajanje zapisnika sa VII sjednice, održane 14. i 15.06. 2018. godine, i 04.07.2018. godine,
 2. Intervju sa kandidatima prijavljenim na javni oglas broj 01-1595/18 od 08.03.2018. godine, za izbor četiri sudije u višim sudovima i donošenje odluke o izboru,
 3. Dopuna Poslovnika Sudskog savjeta,
 4. Utvrđivanje Akcionog plana 2018 – 2019 za sprovođenje Strategije za odnose sa javnošću i informisanje Sudskog savjeta,
 5. Zahtjev za davanje mišljenja saglasno članu 27 tačka 8 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama,
 6. Imenovanje Komisija Sudskog savjeta,
 7. Usvajanje izvještaja Komisije za Etički kodeks za period od 01.01. do 30.06.2018. godine
 8. Dopuna Liste mentora iz reda sudija Osnovnog suda u Podgorici koji ispunjavaju uslove iz člana 33 stav 1 i 2 Zakona o Centru za obuku u sudstvu i Državnom tužilaštvu,
 9. Imenovanje člana Komisije za nadzor i koordinaciju sprovođenja Strategije informaciono – komunikacionih tehnologija pravosuđa 2016 – 2020. godine i Akcionog plana, i davanje saglasnosti za centralizovano planiranje budžeta za 2019. godinu, uz aktivno učešće predstavnika IKT Odjeljenja Sekretarijata Sudskog savjeta,
 10. Pritužbe,
 11. Tekuća pitanja.
 
 
Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta na III spratu (Ul. Miljana Vukova bb, Stara zgrada SDK).
 
 
PREDSJEDNIK
 
dr Mladen Vukčević, s.r.
 
 
 
 
 

Ostale informacije