NAJAVA TRINAESTE SJEDNICE

08. 09. 2017.

Na osnovu člana 14 Poslovnika Sudskog savjeta, ("Sl. list Crne Gore” 61/15), sazivam  
 
XIII  SJEDNICU  SUDSKOG  SAVJETA
za ponedeljak, 11.09.2017. godine, sa početkom u  13 časova
Za sjednicu predlažem sljedeći
 
D N E V N I    R E D
 
1.Usvajanje zapisnika sa  XII sjednice, održane  26.07.2017. godine,
2.Intervju sa kandidatima prijavljenim za izbor dvoje sudija Vrhovnog suda CG i jednog sudije Višeg suda u Bijelom Polju ,
3.Predlog Radne grupe- izmjena i dopuna Zakona o Sudskom savjetu i sudijama,
4.Polugodišnji izvještaj o radu sudova,
5.Aktivnosti na izgradnji stambenih objekata ,
6.Izvještaj o radu Komisije za Etički kodeks, od januara – juna  2017.godine,
7.Dopis predsjednika Osnovnog suda u Baru,
8.Predstavke,
9.Tekuća pitanja.
 
Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta na III spratu (ul. Miljana Vukova b.b. Stara zgrada SDK).
 
PREDSJEDNIK
 
dr Mladen Vukčević,s.r.

Ostale informacije