OGLAS

Na osnovu člana 28, 29 i 30 Zakona o Sudskom savjetu ("Sl. list CG", br. 13/08 i br. 39/11) i člana 29,30,31 i 32 Poslovnika Sudskog savjeta  ("Sl.list CG" br. 57/11), Sudski savjet
 
 OGLAŠAVA IZBOR
 
- predsjednika Apelacionog suda CG;
- jednog sudije  Višeg suda u Podgorici;
- jednog sudije Osnovnog suda u Herceg Novom;
- jednog sudije Osnovnog suda u Plavu i
- jednog sudije Osnovnog suda u Ulcinju.
 
Kandidat mora da ispunjava opšte i posebne uslove predviđene članom 31, 32. i 33. Zakona o sudovima ("Sl. list CG", br. 5/02, 49/04, 22/08 i br. 39/11).

Prijava na javni oglas podnosi se na tipskom obrascu koji će biti dostupan svim kandidatima u prostorijama svih sudova, kancelarijama Sekretarijata Sudskog savjeta i na web stranici  Sudskog savjeta – www.sudovi.me.

Popunjena i potpisana prijava kandidata, sa potrebnom dokumentacijom koja je predviđena članom 31 Poslovnika Sudskog savjeta ("Sl. list CG", br. 57/11) podnosi se Sekretarijatu Sudskog savjeta u roku od 15 dana,  od dana objavljivanja oglasa.
         
Prijave se podnose na adresu  Sudski savjet, ul. Miljana Vukova bb, Podgorica.
 
Sudski savjet će odbaciti neblagovremene i nepotpune prijave.

Su. R. br.  149/2013
 Podgorica,  16. 09. 2013. godine
 
                                                                              SUDSKI SAVJET
                                                                                Predsjednik
                                                                               Vesna Medenica 

Ostale informacije