Oglas

Na osnovu člana 28, 29 i 30 Zakona o Sudskom savjetu („Sl. List CG, br. 13/08 , br. 39/11 , 31/12 i 46/13) i člana 29, 30, 31 i 32 Poslovnika Sudskog savjeta (Sl. List CG, br. 57/11,  17/13 i  4/14), Sudski savjet
 
 
OGLAŠAVA IZBOR
 
  • predsjednika  Privrednog suda u Podgorici,
  • predsjednika  Osnovnog suda u Podgorici,
  • predsjednika  Osnovnog suda u Nikšiću,
  • predsjednika  Osnovnog suda u Rožajama,
  • predsjednika   Osnovnog suda u Kotoru,
  • predsjednika   Osnovnog suda u Plavu,
  • jednog sudije  Osnovnog suda u Herceg Novom i
  • jednog sudije Osnovnog suda u Danilovgradu.
 
 
Kandidat mora da ispunjava opšte i posebne uslove predviđene članom 31, 32 i 33 Zakona o sudovima ( „Sl. List CG“ , br. 5/02, 49/04, 22/08 , br. 39/11 , 46/13 i 48/13).   

Prijava na javni oglas podnosi se na tipskom obrascu koji će biti dostupan svim kandidatima  u prostorijama svih sudova, kancelarijama Sekretarijata Sudskog savjeta  i na Web stranici Sudskog savjeta – www.sudovi.me.

Popunjena i potpisana prijava kandidata, sa potrebnom dokumentacijom koja je predviđena članom 31 Poslovnika Sudskog savjeta  (Sl.list CG“ br. 57/11, 17/13 i 4/14) podnosi se Sekretarijatu Sudskog savjeta u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.
 
Prijave se podnose na adresu Sudski savjet, ul. Miljana Vukova bb, Podgorica.
 
Sudski savjet će odbaciti neblagovremene i nepotpune prijave.
 
Su. R. br.  105/14
Podgorica,   24.02.2014. godine
 
                                                                                     SUDSKI SAVJET
Predsjednik,
   Vesna Medenica, s.r.

Ostale informacije