OGLAS

Na osnovu člana 28, 29 i 30 Zakona o Sudskom savjetu ("Sl. list CG", br. 13/08, 39/11, 31/12, 46/13 i 51/13), i člana 29, 30, 31 i 32 Poslovnika o radu Sudskog savjeta ("Sl. list CG", br. 57/11 i 4/14), Sudski savjet
 
 
 OGLAŠAVA IZBOR
 
 
- predsjednika Osnovnog suda u Nikšiću i
- jednog sudije Osnovnog suda u Podgorici.
 
 
Kandidat mora da ispunjava opšte i posebne uslove predviđene članom 31, 32 i 33 Zakona o sudovima ("Sl. list CG", br. 5/02, 49/04, 22/08, 39/11, 46/13 i 48/13).

Prijava na javni oglas podnosi se na tipskom obrascu koji će biti dostupan svim kandidatima u prostorijama svih sudova, kancelarijama Sekretarijata za Sudski savjet i na web stranici Sudskog savjeta – www.sudovi.me.

Popunjena i potpisana prijava kandidata, sa potrebnom dokumentacijom koja je predviđena članom 31 Poslovnika o radu Sudskog savjeta ("Sl. list CG", br. 57/11, 17/13 i 4/14), podnosi se Sekretarijatu Sudskog savjeta u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.
        
Prijave se podnose na adresu  Sudski savjet Crne Gore, ul. Miljana Vukova bb, Podgorica.
 
Sudski savjet će odbaciti neblagovremene i nepotpune prijave.
 
Su. R. br. 191/2014
Podgorica,  25.04.2014. godine
 
                                                                              SUDSKI SAVJET
                                                                                Predsjednik,
                                                                               Vesna Medenica  s.r.
 
 
 


Ostale informacije