OGLAS

Na osnovu člana 28, 29 i 30 Zakona o Sudskom savjetu ("Sl. list CG", br. 13/08, 39/11, 31/12, 46/13 i 51/13), i člana 29, 30, 31 i 32 Poslovnika o radu Sudskog savjeta ("Sl. list CG", br. 57/11 i 4/14), Sudski savjet
 
 OGLAŠAVA IZBOR
 
- jednog sudije Vrhovnog suda Crne Gore.
 
Kandidat mora da ispunjava opšte i posebne uslove predviđene članom 31, 32 i 33 Zakona o sudovima ("Sl. list CG", br. 5/02, 49/04, 22/08, 39/11, 46/13 i 48/13).

Prijava na javni oglas podnosi se na tipskom obrascu koji će biti dostupan svim kandidatima u prostorijama svih sudova, kancelarijama Sekretarijata za Sudski savjet i na web stranici Sudskog savjeta – www.sudovi.me.

Popunjena i potpisana prijava kandidata, sa potrebnom dokumentacijom koja je predviđena članom 31 Poslovnika o radu Sudskog savjeta ("Sl. list CG", br. 57/11, 17/13 i 4/14), podnosi se Sekretarijatu Sudskog savjeta u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.
         
Prijave se podnose na adresu Sudski savjet Crne Gore, ul. Miljana Vukova bb, Podgorica.
 
Sudski savjet će odbaciti neblagovremene i nepotpune prijave.
 
01-729/14
Podgorica,  08.10.2014. godine
 
                                                                              SUDSKI SAVJET
                                                                             PREDSJEDNIK
prof. dr Mladen Vukčević s.r.

Ostale informacije