OGLAS

Na osnovu člana 28, 29 i 30 Zakona o Sudskom savjetu ("Sl. list CG", br. 13/08, 39/11, 31/12, 46/13 i 51/13), i člana 29, 30, 31 i 32 Poslovnika o radu Sudskog savjeta ("Sl. list CG", br. 57/11 i 4/14), Sudski savjet  
 
OGLAŠAVA IZBOR  

- predsjednika Osnovnog suda u Žabljaku.    

Kandidat mora da ispunjava opšte i posebne uslove predviđene članom 31, 32 i 33 Zakona o sudovima ("Sl. list CG", br. 5/02, 49/04, 22/08, 39/11, 46/13 i 48/13).  

Prijava na javni oglas podnosi se na tipskom obrascu koji će biti dostupan svim kandidatima u prostorijama svih sudova, kancelarijama Sekretarijata za Sudski savjet i na web stranici Sudskog savjeta – www.sudovi.me.  

Popunjena i potpisana prijava kandidata, sa potrebnom dokumentacijom koja je predviđena članom 31 Poslovnika o radu Sudskog savjeta ("Sl. list CG", br. 57/11, 17/13 i 4/14), podnosi se Sekretarijatu Sudskog savjeta u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.  

 Prijave se podnose na adresu Sudski savjet Crne Gore, ul. Miljana Vukova bb, Podgorica.  

 Sudski savjet će odbaciti neblagovremene i nepotpune prijave.  

01-919/2014
Podgorica,  20.11.2014. godine
SUDSKI SAVJET
predsjednik,
prof.dr Mladen Vukčević

 
                          

Ostale informacije