OGLAS

16. 11. 2015.

Na osnovu člana 3 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama ("Sl. list Crne Gore", br. 11/15 i 28/15), člana 28, 29 i 30 Zakona o Sudskom savjetu ("Sl. list CG", br. 13/08, 39/11, 31/12, 46/13 i 51/13), i člana 29, 30, 31 i 32 Poslovnika o radu Sudskog savjeta ("Sl. list CG", br. 57/11 i 4/14), Sudski savjet
 
 
 OGLAŠAVA IZBOR
 
- jednog sudije Osnovnog suda u Kotoru.
 
          Kandidat mora da ispunjava opšte i posebne uslove predviđene članom 31 i 32 Zakona o sudovima("Sl. list CG", br. 5/02, 49/04, 22/08, 39/11, 46/13 i 48/13.
          Prijava na javni oglas podnosi se na tipskom obrascu koji će biti dostupan svim kandidatima u prostorijama svih sudova, kancelarijama Sekretarijata za Sudski savjet i na web stranici Sudskog savjeta – www.sudovi.me.
          Popunjena i potpisana prijava kandidata, sa potrebnom dokumentacijom koja je predviđena članom 31 Poslovnika o radu Sudskog savjeta ("Sl. list CG", br. 57/11, 17/13 i 4/14), podnosi se Sekretarijatu Sudskog savjeta u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.
         
          Prijave se podnose na adresu Sudski savjet Crne Gore, ul. Miljana Vukova bb, Podgorica.
         
Sudski savjet će odbaciti neblagovremene i nepotpune prijave.
 
01-6047/15
Podgorica,  11.11.2015. godine
 
                                                                              SUDSKI SAVJET
                                                                             PREDSJEDNIK
 
                                                                       prof. dr Mladen Vukčević, s.r.

Ostale informacije