Oglas

Na osnovu člana 28, 29 i 30 Zakona o Sudskom savjetu ("Sl. list CG", br. 13/08), i člana 26, 27, 28, 29 i 30 Poslovnika  Sudskog savjeta ("Sl. list CG", br. 35/08 i 38/08), Sudski savjet

  

OGLAŠAVA IZBOR

 

- Jednog sudije Apelacionog suda CG

 

           Kandidat mora da ispunjava opšte i posebne uslove predviđene članom 31 i 32  Zakona o sudovima ("Sl. list CG", br. 5/02, 49/04, 22/08).

            Prijava na javni oglas podnosi se na tipskom obrascu koji će biti dostupan svim kandidatima u prostorijama svih sudova, kancelarijama Sekretarijata za Sudski savjet i na web stranici Sudskog savjeta – www.sudskisavjet.gov.me.

            Popunjena i potpisana prijava kandidata, sa potrebnom dokumentacijom koja je predviđena članom 28 Poslovnika  Sudskog savjeta ("Sl. list CG", br. 35/08 i 38/08) podnosi se Sekretarijatu Sudskog savjeta u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

           

            Prijave se podnose na adresu Sudski savjet, ul. Miljana Vukova bb, Podgorica.

 

            Sudski savjet će odbaciti neblagovremene i nepotpune prijave.

 

Su. R. br.293/11

Podgorica, 31.03. 2011. godine

 


Ostale informacije