Oglas za izbor sudija

19. 06. 2012.

Na osnovu člana 28, 29 i 30 Zakona o Sudskom savjetu („Sl. List CG, br. 13/8 i br. 39/11) i člana 29, 30, 31 i 32 Poslovnika Sudskog savjeta (Sl. List CG, br. 57/11), Sudski savjet:
 
OGLAŠAVA IZBOR


-    jednog sudije Višeg suda u Podgorici
-    dvoje sudija Osnovnog suda u Kotoru


Kandidat mora da ispunjava opšte i posebne uslove predviđene članom 31 i 32 Zakona o sudovima ( „Sl. List CG“ , br. 5/02, 49/04, 22/08 i br. 39/11).
    
Prijava na javni oglas podnosi se na tipskom obrascu koji će biti dostupan svim kandidatima  u prostorijama svih sudova, kancelarijama Sekretarijata Sudskog savjeta i na Web stranici Sudskog savjeta – www.sudovi.me
    
Popunjena i potpisana prijava kandidata, sa potrebnom dokumentacijom koja je predviđena članom 31 Poslovnika Sudskog savjeta  (Sl.list CG“ br. 57/11) podnosi se Sekretarijatu Sudskog savjeta u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

Prijave se podnose na adresu Sudski savjet, ul. Miljana Vukova bb, Podgorica.

Sudski savjet će odbaciti neblagovremene i nepotpune prijave.
 
Su. R. br. 168/12
Podgorica, 15.06.2012. godine
SUDSKI SAVJET
Predsjednik,
Vesna Medenica

Ostale informacije