Oglas za izbor sudija

27. 09. 2012.

Na osnovu člana 28, 29 i 30 Zakona o Sudskom savjetu („Sl. List CG, br. 13/8 i br. 39/11) i člana 29, 30, 31 i 32 Poslovnika  Sudskog savjeta (Sl. List CG, br. 57/11), Sudski savjet
 
 
OGLAŠAVA IZBOR
 
 
-  jednog sudije Osnovnog suda u Podgorici,
-  jednog sudije Osnovnog suda u Kotoru i
-  jednog sudije Osnovnog suda u  Rožajama.
 
Kandidat mora da ispunjava opšte i posebne uslove predviđene članom 31 i 32  Zakona o sudovima ( „Sl. List CG“ , br. 5/02, 49/04, 22/08 i br. 39/11).
         
Prijava na javni oglas podnosi se na tipskom obrascu koji će biti dostupan svim kandidatima  u prostorijama svih sudova, kancelarijama Sekretarijata za Sudski savjet i na Web stranici Sudskog savjeta – www.sudovi.me
         
Popunjena i potpisana prijava kandidata, sa potrebnom dokumentacijom koja je predviđena članom 31 Poslovnika Sudskog savjeta  (Sl.list CG“ br. 57/11) podnosi se Sekretarijatu Sudskog savjeta u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.
 
Prijave se podnose na adresu Sudski savjet, ul. Miljana Vukova bb, Podgorica.
 
Sudski savjet će odbaciti neblagovremene i nepotpune prijave.
 
 
Su. R. br. 219/12
Podgorica, 24.09.2012. godine
 
                                                                                     SUDSKI SAVJET
Predsjednik,
   Vesna Medenica

Ostale informacije