PARIŠKA DEKLARACIJA O SNAZI PRAVDE


 
EVROPSKA MREŽA SUDSKIH SAVJETA
 
PARIŠKA DEKLARACIJA O SNAZI PRAVDE


Članovi Evropske mreže sudskih savjeta okupili su se u Parizu od 7-9. juna 2017.godine, i izjavili da:

1. Postoji snažna potreba za fleksibilnim pravosudnim sistemima koji se mogu nositi sa  spoljnim pritiskom, dok u isto vrijeme imaju sposobnost prilagođavanja promjenljivim potrebama društva.

2. Rezultati aktivnosti ENCJ-a i razvoja Evrope pokazuju da su ovo izazovna vremena za pravosudne sisteme širom Evrope, a posebno za pravosuđa koja djeluje unutar tih sistema. Poštovanje pravednih i nepristrasnih sudova, kao ključnih komponenti nezavisnog pravosuđa, izazov je u mnogim zemljama. Pravosuđa će se morati držati zajedno kako bi naglasila  ulogu i položaj pravosuđa. Sudski savjeti imaju ključnu ulogu u tom smislu.

3. Primjena indikatora ENCJ o nezavisnosti i odgovornosti pokazuje da još uvijek postoji prostor za poboljšanje u ovoj oblasti. Perspektiva sudskih korisnika u velikoj mjeri nedostaje, dok percepcija korupcije i dalje postoji. Finansiranje pravosuđa generalno nije dobro uređeno, i pravosuđa zavise od diskrecionih odluka vlada. Upravljanje sudom i dalje je često u rukama – direktno ili indirektno - ministarstava pravde, pozitivniju notu imamo u odnosu na stav sudija, koji su generalno u pogledu njihove nezavisnosti pozitivni i gotovo u svim zemljama povjerenje u pravosuđe je veće od povjerenja u druge državne vlasti.
 
4. Istraživanje ENCJ-a  među sudijama iz 2016/2017.godine, pokazuje da su u prosjeku,  sudije  ocijenili svoju  nezavisnost sa  8,9 od 10, a nezavisnost sudija uopšteno u svojoj zemlji sa 8.3. Istraživanje je takođe otkrilo niz drugih važnih pitanja. To uključuje: percepciju sudija širom Evrope, koje su sudije imenovane i / ili unaprijeđene na osnovu drugih razloga a ne na osnovu sposobnosti i iskustva; Percepciju da se nezavisnost pravosuđa ne poštuje adekvatno od strane drugih državnih institucija; Percepciju da su sudije pod pritiskom medija koji slično ne poštuju njihovu nezavisnost; I, konačno, percepciju od strane znatnog broja sudija da njihovom Savjetu  nedostaju odgovarajući mehanizmi i postupci za efikasnu zaštitu nezavisnosti pravosuđa.
 
5. ENCJ smatra da je važno da pravosudni savjeti treba da preduzmu mjere za rješavanje pitanja koja su identifikovana u cilju jačanja i održavanja vladavine prava, posebno pružanjem podrške za nezavisnost pravosuđa, odgovornost i kvalitet pravosuđa. Nastojaće da obezbijede održavanje otvorenog i transparentnog sistema pravosuđa za dobrobit svih.
 
6. Prvo, neophodno je da pravosuđe ima odgovarajuće strukture upravljanja u obliku savjeta za sudstvo.
 
7. Drugo, sudski savjeti treba da podrže svaki pravosudni sistem koji je pod “napadom” i učine sve kako bi uvjerili izvršne i zakonodavne vlasti da podrže akciju koju preduzimaju u tom pogledu.
 
8. Treće, u svakoj demokratskoj državi neophodno je da postoji odgovarajuće, i na dobar način informisanost u odnosu na razumijevanje uloge i odgovornosti svake od grana državne vlasti i potrebe za zajedničkom saradnjom na efikasan i uzajamno poštujući način.
 
9. Četvrto, sudski savjeti trebalo bi da podstaknu promociju kvalitetnog izvođenja svih aspekata rada  pravosuđa.
 
10. Peto, pravosuđe treba da preduzme mjere kako bi se obezbijedilo da javnost razumije centralnu važnost pravde za demokratiju i za dobrobit i prosperitet države. To se može postići edukacijom i pokretanjem inicijativa.
 
11. Šesto, pravosuđe treba da usvoji fokusiranu komunikacionu strategiju za pro-aktivno uključivanje medija i javnosti.
 
12. Treba spomenuti još dva važna pitanja.
 
  • U decembru 2016.godine, ENCJ je suspendovao status posmatrača turskog Visokog sudskog i tužilačkog savjeta zbog neusaglašenosti sa evropskim standardima i sa Statutom ENCJ-a, koji zahtijevaju da su te institucije nezavisne u odnosu na izvršnu i zakonodavnu vlast, te da osiguraju konačnu odgovornost za podršku pravosuđa u nezavisnom sprovođenju pravde. Od tada nije zabilježena nikakva pozitivna promjena. ENCJ želi da izrazi svoju solidarnost sa otpuštenim sudijama i tužiocima Turske i poziva na brz, otvoren, pravedan i nepristrasan sudski proces za pritvorene sudije i tužioce.
 
  • Razvoj i planirana reforma pravosuđa u Poljskoj i dalje izazivaju zabrinutost jer se može ozbiljno ugroziti podjela vlasti koja je od vitalnog značaja za održavanje vladavine prava. ENCJ ponavlja da je ključni uslov za održavanje i jačanje uzajamnog povjerenja između pravosudnih organa u EU, kao osnova za uzajamno priznavanje, je nezavisnost, kvalitet i efikasnost svakog pravosudnog sistema i poštovanje principa vladavine prava u svakoj državi.
 
U tim okolnostima Evropska mreža sudskih savjeta poziva evropske institucije i države članice da garantuju nezavisnost pravosuđa u skladu sa vladavinom pravde, i šta više, poziva sudske savjete i sudije da u svakom trenutku budu otporni i čvrsti pred izazovima s kojima se suočavaju.
 
 
Usvojena u Parizu, 9. juna 2017.
 

Ostale informacije