Poziv za otvoreni postupak javne nabavke

CRNA GORA     
Ministarstvo finansija                                                                    

Uprava za javne nabavke
Naručilac Sekretarijat Sudskog Savjeta,
Broj 03/2012
Mjesto i datum Podgorica 04/09/2012

                                                                                                       Obrazac 3
                                                                               Član 63 Zakona o javnim nabavkama

 
 
Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona i javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Sekretarijat Sudskog Savjeta, objavljuje
 

POZIV
broj: 03/2012
za Otvoreni postupak javne nabavke

 

I Podaci o naručiocu

Naručilac:
Sekretarijat Sudskog Savjeta
Kontakt osoba/e:
Nada Tadić
Adresa:
Miljana Vukova bb
Poštanski broj:
81000
Grad:
Podgorica
Identifikacioni broj:
00000
Telefon:
020/231-160
Fax:
020/231-124
Elektronska pošta (e-mail):
sudskisavjetcg@t-com.me
Internet stranica (web):
www.sudovi.me/sscg

 

II Mjesto i datum objavljivanja poziva za javno nadmetanje:

Portal Uprave za javne nabavke: www.ujn.gov.me 
Dana: 04.09.2012. godine
 

III Predmet javne nabavke

Robe
Radovi
Usluge
30248200-1 Licence za softver
 
Opis (dodatak)
Produženje podrške ORACLE licenci za potrebe pravosudnog informacionog sistema (PRIS).
Označiti da li se predmet javne nabavke nabavlja kao:
cjelina
partije (navesti partije)
Ponuđač može dostaviti ponudu za jednu, više ili sve partije.
 
IV Podaci o zaključivanju okvirnog sporazuma (ukoliko je primjenjivo)
Javna nabavka predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma
Top of Form
da
ne
Bottom of Form
 
V Procijenjena vrijednost javne nabavke
Iskazati procijenjenu vrijednost javne nabavke u eurima sa uračunatim PDV-om: 36000.00 €
 

VI Uslovi i podobnost ponuđača

Obavezni uslovi za učešće u postupku javnog nadmetanja

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke;
2) ima dozvolu (licencu ili drugi akt) za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, u skladu sa zakonom;
3) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;
4) u periodu od dvije godine prije objavljivanja poziva za javno nadmetanje, odnosno dostavljanja poziva za nadmetanje nije osuđen za krivično djelo i da mu nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti u vezi sa krivičnim djelom.
Dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova iz tačke VI podtačka 1 do 4 ovog obrasca, podnose se u formi predviđenoj čl. 66 i 74 Zakona o javnim nabavkama, i to:

1) dokaz o registraciji kod organa nadležnog za registraciju;
2) dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugi akti u skladu sa zakonom.
 
1. Naručilac se nije obraćao nadležnom organu

(U skladu sa članom 4 stav 2 Pravilnika o metodologiji iskazivanja podkriterijuma u odgovarajući broj bodova, o načinu ocjene i upoređivanja ponuda, naručilac se obratio nadležnom organu, koji organ se aktom izjasnio da su ponuđači, u predmetnom postupku javne nabavke, dužni da dostave slijedeće dokaze (dozvole, licence, odobrenja odnosno drugi akt u skladu sa zakonom):
3) potvrde organa uprave nadležnog za poslove poreza da su uredno izvršene sve obaveze po osnovu plaćanja poreza i doprinosa za period do 90 dana prije javnog otvaranja ponuda;
4) potvrda, odnosno drugog akta nadležnog organa na osnovu podataka iz kaznene evidencije - dokazi o ispunjavanju ovog uslova ne smiju da budu stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda.
Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke dostavljaju se u originalu, ovjerenoj kopiji ili elektronskoj formi u skladu sa pozivom za javno nadmetanje, pozivom za nadmetanje i tenderskom dokumentacijom.
 

Fakultativni uslovi za učešće u postupku javnog nadmetanja

Naručilac u pozivu za javno nadmetanje, pozivu za nadmetanje i tenderskoj dokumentaciji, pored obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke, može da predvidi da ponuđač mora da dokaže da ispunjava i fakultativne uslove koji se odnose na:
1) ekonomsko-finansijska sposobnost (član 67 Zakona o javnim nabavkama)
Ispunjenost uslova koji se odnose na ekonomsko-finansijsku sposobnost ponuđač dokazuje:
1. izvještajem o računovodstvenom i finansijskom stanju - bilans uspjeha i bilans stanja sa izvještajem ovlašćenog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, za posljednje dvije godine, odnosno za period od registracije;
2. odgovarajućim bankarskim izvodom, potvrdom ili izjavom o finansijskoj sposobnosti ponuđača.
2) stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost (član 67 Zakona o javnim nabavkama)
(Pravo je i ovlašćenje naručioca da odredi, u skladu sa čl. 69,70 i 71 Zakona o javnim nabavkama, vrstu dokaza kojim se dokazuje stručno tehnička i kadrovska osposobljenost)
Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke, dokazuje se dostavljanjem jednog ili više dokaza, i to:
1. Dokazi o stručno-tehničkoj i kadrovskoj osposobljenosti nijesu potrebni
 
Ukoliko ponuđač ne dostavi neki od dokaza o podobnosti predviđenih pozivom za javno nadmetanje i tenderskom dokumentacijom, njegova ponuda biće odbijena kao neispravna.
 

VII Dozvoljena je mogućnost dostavljanja alternativnih ponuda

Da
Ne
VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude
najniža ponuđena cijena
ekonomski najpovoljnija ponuda
 

IX Jezik ponude

crnogorski jezik
 

X Uvid, otkup i preuzimanje tenderske dokumentacije

Zainteresovana lica imaju pravo da izvrše uvid i otkup tenderske dokumentacije od dana objavljivanja poziva za javno nadmetanje
Uvid u tendersku dokumentaciju može se izvršiti svakog dana od 10 do 12 sati, počevši od 05/09/2012 godine, zaključno sa 12/10/2012 godine, adresa Miljana Vukova bb , kod ovlašćenog lica Tadić Nada
Za otkup tenderske dokumentacije potrebno je podnijeti pisani zahtjev i priložiti dokaz o uplati u iznosu od 10.0 eura na žiro račun broj 832-1189-25 kod Trezor ministarstva finansija (uz napomenu za preuzimanje tenderske dokumentacije) (uz napomenu za preuzimanje tenderske dokumentacije po pozivu broj) Poziv br.03/2012
Instrukcije plaćanja za zainteresovana lica iz inostranstva:
Field 56A: SOGEFRPP (Intermediary) SOCIETE GENERALE - PARIS Field 57A: PDBPMEPG (Acc.with Inst) Podgorička banka ad Societe Generale Group Podgorica Field 59: /ME25550005220000032317/ (Beneficiary) MIN.FINANSIJA PODGORICA MONTENEGRO
Dokaz o uplati naknade dostavlja se uz zahtjev.
Ukoliko uz zahtjev nije priložen dokaz o uplati troškova otkupa naručilac će odbaciti zahtjev zainteresovanog lica.
 

XI Rok i mjesto podnošenja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 10 do 12 sati, zaključno sa 12/10/2012 godine do 09,30 sati, nesporednom predajom na arhivi naručioca, adresa Miljana Vukova bb, Podgorica
Ponude se mogu predati i elektronskim putem (u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu i Zakonom o elektronskoj trgovini), kao i preporučenom pošiljkom sa povratnicom.
Blagovremena ponuda je ponuda koja je dostavljena u roku određenom u pozivu za javno nadmetanje i tenderskoj dokumentaciji.
 

XII Vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica biće održano 12/10/2012 godine u 10 sati, adresa Miljana Vukova bb, Podgorica
 

XIII Rok za donošenje odluke

Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude odnosno odluke o obustavljanju postupka javne nabavke
12/11/2012
30 dana od dana javnog otvaranja ponuda
 

XIV Pravna pouka

Ukoliko smatraju da su im pozivom za javno nadmetanje, povrijeđena prava i na pravu zasnovani interesi, aktivno legitimisana lica mogu izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki u roku od 10 dana od dana objavljivanja poziva za javno nadmetanje
 

XV Dodatne informacije

Ponuda pored navedenog treba da sadrži i: 
- Osnovne podatke o ponuđaču 

U cilju zaštite od neozbiljnih ponuda, ponuđač je obavezan da dostavi garanciju ponude u iznosu od 2 % od procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema svojoj ponudi u roku važenja. 
Garancija treba da važi 60 dana, od dana javnog otvaranja ponuda i 3-ći dan po isteku roka važenja ponude, ukupno 63 dana. 
U garanciju ponude potrebno je navesti da je bezuslovna i plativa na prvi poziv. 
Podnijeta bankarska garancija ne može da sadrži dodatne uslove za isplatu, kraće rokove od onih koje odredi naručilac, manje iznose od onih koje odredi naručilac ili promijenjenu mjesnu nadležnost za rješavanje sporova. 
Ukoliko ponuđač podnese garanciju ponude izdatu od strane banke naručilac provjerava bonitet te banke kod Centralne banke Crne Gore. 
Sa prvorangiranim ponuđačem će biti zaključen Ugovor o produženju podrške oracle licenci kako je navedeno u pozivu. 
Ugovor se sklapa na period od godinu dana. 
Avansno plaćanje se neće primjenjivati. 
Prvorangirani ponuđač će biti dužan da, u skladu sa odredbama člana 57. Zakona o javnim nabavkama, dostavi garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu 10% od vrijednosti ponude, koja se dostavlja na dan potpisivanja ugovora i traje najmanje tri dana duže od dana isteka važenja ugovora. U slučaju da se prvorangirani ponuđač povuče iz nadmetanja, naručilac će aktivirati njegovu garanciju ponude i zadržava pravo da zaključi ugovor sa drugorangiranim ponuđačem.

Ostale informacije