Poziv za postavljenje sudskih vještaka

Na osnovu člana 10 Zakona o sudskim vještacima  («Sl. list RCG br.79/04»), Sekretarijat Sudskog savjeta Crne Gore, objavljuje
 
POZIV
 
za postavljenje  sudskih vještaka u sudovima u Crnoj Gori, iz sljedećih oblasti vještačenja:
 
       -  medicinske struke (sudske medicine, patološke,  hirurške, neurološke, neuropsihijatrijske, endokrinološke, epidemološke, pulmološke, psihijatrijske, psihološke, ORL, medicine rada, ginekološke, opšte medicine, urološke, oftalmološke, stomatološke, neurohiruške, traumatološke, ortopedske, pedijatrijske, estetske i rekonstruktivne, kardiovaskularne, akušerske, internističke i dr. ),
 • gradjevinske struke( saobraćajni, konstruktivni, hidro, komunalno -  urbanistički);
 • arhitektonske struke(urbanizam, projektovanje, enterijer, eksterijer, pejzažna arhitektura);
 • geografske struke ( prostorni planer )
 • elektro struke ( energetika, elektronika )
 • mašinske struke ( avio, željeznički i drumski saobraćaj, konstruktivni, proizvodno- procesni, šumarski, mehanizacija );
 • tekstilne struke;
 • metalurško - rudarske - geološke i seizmetičke struke;
 • geodetske struke;
 • poljoprivredne i šumarske struke;
 • veterinarske struke;
 • komercijalno-trgovačke struke;
 • ekonomske struke;
 • zaštite na radu i protivpožarne struke ( eksplozije i pirotehnika );
 • brodogradjevinske, pomorsko - saobraćajne i  pomorsko-privredne struke;
 • poštansko - telegrafske struke;
 • grafološko - grafoskopske struke
 • arheološke struke;
 • istorije umjetnosti ;
 • likovne i primijenjene umjetnosti;
 • grafički dizajn ( fotografija );
 • toksikološke struke;
 • kinološke struke;
 • tehnološke struke;
 • geometrijske struke;
 • finansijske struke;
 • informaciono - tehničke struke;
 • arhivističke struke;
 • balističke struke;
 • forenzička genetika;
 • fiziko - hemijske struke;
 • biološke struke;
 • hemijske struke;
 • hidrološke struke;
 • daktiloskopije; 
 • ekološke struke i zaštite životne sredine;
 • trasologije;
 • saobraćajne struke ( drumski, avio, željeznički i pomorski saobraćaj );
 • poštansko-telegrafske struke;
 • iz oblasti autorskih prava;
 • telekomunikacije;
 • zanati ( zlatari, juveliri, kamenoresci i dr. );
 • aktuarske struke;
 • i iz drugih oblasti vještačenja koje nijesu naprijed pomenute.
 
            Kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove, predvidjene članom 6, 7 i 8 Zakona o sudskim vještacima («Sl. list RCG 79/04»), kao i opšte uslove za rad u državnim organima ( uvjerenje o državljanstvu, ljekarsko uvjerenje i potvrdu da  se protiv njih ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti).
 
Saglasno članu 16 Zakona o  sudskim  vještacima vještak se postavlja na  vrijeme od šest godina i može biti ponovo postavljen. S tim u vezi obavještavamo vještake postavljene po pozivu objavljenom  u dnevnom listu “Pobjeda” dana 09. i 10. decembra  2005. godine, 20.juna.2006.  i  05. februara 2008. godine da u skladu sa navedenom odredbom mogu biti ponovo postavljeni.
 
 Prijava za postavljenje sudskih vještaka, podnosi se u roku od 15 dana od dana oglašavanja. 
U prijavi je potrebno navesti lične podatke, zvanje, radnu biografiju i oblast vjestačenja, adresu i broj telefona.
 
Prijave se podnose na adresu - Sekretarijat  Sudskog savjeta CG, ul. Miljana Vukova bb, Podgorica.
 
Neblagovremene  i  nepotpune prijave, nece se razmatrati.
 
Sekretarijat Sudskog savjeta CG
Broj 08 - 728/14
Podgorica, 08.10.2014. godine.

Ostale informacije