Poziv za postavljenje sudskih vještaka u sudovima u Crnoj Gori

Na osnovu člana 10 Zakona o sudskim vještacima  («Sl. list RCG br.79/04»), Sekretarijat Sudskog savjeta Crne Gore, objavljuje
 
POZIV
 
          za postavljenje  sudskih vještaka u sudovima u Crnoj Gori, iz sljedećih oblasti vještačenja:
 
       -  medicinske struke (sudske medicine, patološke,  hirurške, neurološke, neuropsihijatrijske, endokrinološke, epidemološke, pulmološke, psihijatrijske, psihološke, ORL, medicine rada, ginekološke, opšte medicine, urološke, oftalmološke, stomatološke, neurohiruške, traumatološke, ortopedske, pedijatrijske, estetske i rekonstruktivne, kardiovaskularne, akušerske, internističke i dr. ),
-        gradjevinske struke( saobraćajni, konstruktivni, hidro, komunalno -  urbanistički);
-        arhitektonske struke(urbanizam, projektovanje, enterijer, eksterijer, pejzažna arhitektura);
-        geografske struke ( prostorni planer )
-        elektro struke ( energetika, elektronika )
-        mašinske struke ( avio, željeznički i drumski saobraćaj, konstruktivni, proizvodno- procesni, šumarski, mehanizacija );
-        tekstilne struke;
-        metalurško - rudarske - geološke i seizmetičke struke;
-        geodetske struke;
-        poljoprivredne i šumarske struke;
-        veterinarske struke;
-        komercijalno-trgovačke struke;
-        ekonomske struke;
-        zaštite na radu i protivpožarne struke ( eksplozije i pirotehnika );
-        brodogradjevinske, pomorsko - saobraćajne i  pomorsko-privredne struke;
-        poštansko - telegrafske struke;
-        grafološko - grafoskopske struke
-        arheološke struke;
-        istorije umjetnosti;
-        likovne i primijenjene umjetnosti;
-        grafički dizajn ( fotografija );
-        toksikološke struke;
-        kinološke struke;
-        tehnološke struke;
-        geometrijske struke;
-        finansijske struke;
-        informaciono - tehničke struke;
-        arhivističke struke;
-        balističke struke;
-        forenzička genetika;
-        fiziko - hemijske struke;
-        biološke struke;
-        hemijske struke;
-        hidrološke struke;
-        daktiloskopije; 
-        ekološke struke i zaštite životne sredine;
-        trasologije;
-        saobraćajne struke ( drumski, avio, željeznički i pomorski saobraćaj );
-        poštansko-telegrafske struke;
-        iz oblasti autorskih prava;
-        telekomunikacije;
-        zanati ( zlatari, juveliri, kamenoresci i dr. );
-        aktuarske struke;
-        i iz drugih oblasti vještačenja koje nijesu naprijed pomenute.
 
            Kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove, predvidjene članom 6, 7 i 8 Zakona o sudskim vještacima («Sl. list RCG 79/04»), kao i opšte uslove za rad u državnim organima ( uvjerenje o državljanstvu, ljekarsko uvjerenje i potvrdu da  se protiv njih ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti).
 
Saglasno članu 16 Zakona o  sudskim  vještacima vještak se postavlja na  vrijeme od šest godina i može biti ponovo postavljen. S tim u vezi obavještavamo vještake postavljene po pozivu objavljenom  u dnevnom listu “Pobjeda” 01.07.2010. godine da u skladu sa navedenom odredbom mogu biti ponovo postavljeni.
 
            Prijava za postavljenje sudskih vještaka, podnosi se u roku od 15 dana od dana oglašavanja.
 
            U prijavi je potrebno navesti lične podatke, zvanje, radnu biografiju i oblast vjestačenja, adresu i broj telefona.
 
            Prijave se podnose na adresu - Sekretarijat  Sudskog savjeta CG, ul. Miljana Vukova bb, Podgorica.
 
            Neblagovremene  i  nepotpune prijave, neće se razmatrati.
 
Sekretarijat Sudskog savjeta CG
Broj 08 – 1670/16
 Podgorica, 25.03.2016. godine.

Ostale informacije