Poziv za za postavljenje sudskih vještaka

Na osnovu člana 10 Zakona o sudskim vještacima  («Sl. list RCG br.79/04»), Sekretarijat Sudskog savjeta Crne Gore, objavljuje

POZIV

 za postavljenje  sudskih vještaka u sudovima u Crnoj Gori, iz sljedećih oblasti vještačenja:

-  medicinske struke (sudske medicine, patološke,  hirurške, neurološke, neuropsihijatrijske, endokrinološke, epidemološke, pulmološke, psihijatrijske, psihološke, ORL, medicine rada, ginekološke, opšte medicine, urološke, oftalmološke, stomatološke, neurohiruške, traumatološke, ortopedske, pedijatrijske, estetske i rekonstruktivne, kardiovaskularne, akušerske, internističke i dr. ),
- gradjevinske struke( saobraćajni, konstruktivni, hidro, komunalno -  urbanistički);
- arhitektonske struke(urbanizam, projektovanje, enterijer, eksterijer, pejzažna arhitektura);
- geografske struke ( prostorni planer )
- elektro struke ( energetika, elektronika )
- mašinske struke ( avio, željeznički i drumski saobraćaj, konstruktivni, proizvodno- procesni, šumarski, mehanizacija );
- tekstilne struke;
- metalurško - rudarske - geološke i seizmetičke struke;
- geodetske struke;
- poljoprivredne i šumarske struke;
- veterinarske struke;
- komercijalno-trgovačke struke;
- ekonomske struke;
- zaštite na radu i protivpožarne struke ( eksplozije i pirotehnika );
- brodogradjevinske, pomorsko - saobraćajne i  pomorsko-privredne struke;
- poštansko - telegrafske struke;
- grafološko - grafoskopske struke
- arheološke struke;
- istorije umjetnosti ;
- likovne i primijenjene umjetnosti;
- grafički dizajn ( fotografija );
- toksikološke struke;
- kinološke struke;
- tehnološke struke;
- geometrijske struke;
- finansijske struke;
- informaciono - tehničke struke;
- arhivističke struke;
- balističke struke;
- forenzička genetika;
- fiziko - hemijske struke;
- biološke struke;
- hemijske struke;
- hidrološke struke;
- daktiloskopije; 
- ekološke struke i zaštite životne sredine;
- trasologije;
- saobraćajne struke ( drumski, avio, željeznički i pomorski saobraćaj );
- poštansko-telegrafske struke;
- iz oblasti autorskih prava;
- telekomunikacije;
- zanati ( zlatari, juveliri, kamenoresci i dr. );
- aktuarske struke;
- i iz drugih oblasti vještačenja koje nijesu naprijed pomenute.

Kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove, predvidjene članom 6, 7 i 8 Zakona o sudskim vještacima («Sl. list RCG 79/04»), kao i opšte uslove za rad u državnim organima ( uvjerenje o državljanstvu, ljekarsko uvjerenje i potvrdu da  se protiv njih ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti).

Saglasno članu 16 Zakona o  sudskim  vještacima vještak se postavlja na  vrijeme od šest godina i može biti ponovo postavljen. S tim u vezi obavještavamo vještake postavljene po pozivu objavljenom  u dnevnom listu “Pobjeda” dana 09. i 10. decembra  2005. godine, kao i  20.06.2006. godine da u skladu sa navedenom odredbom mogu biti ponovo postavljeni.
 

Prijava za postavljenje sudskih vještaka, podnosi se u roku od 15 dana od dana oglašavanja. 
U prijavi je potrebno navesti lične podatke, zvanje, radnu biografiju i oblast vjestačenja, adresu i broj telefona.

Prijave se podnose na adresu - Sekretarijat  Sudskog savjeta CG, ul. Miljana Vukova bb, Podgorica.

Neblagovremene  i  nepotpune prijave, nece se razmatrati.

Sekretarijat Sudskog savjeta CG
Su. R. br. 534/2013
 Podgorica, 05.07.2013. godine.

 


Ostale informacije