Primjedbe na tekst Predloga Zakona o Sudskom savjetu i pravima i dužnostima sudija

Na XIV Sjednici održanoj 18.12.2014. godine, u cilju dogradnje predloženih rješenja, Sudski savjet  je utvrdio sledeće  
 
 
Primjedbe na tekst Predloga Zakona o Sudskom savjetu i pravima i dužnostima sudija
 
 
              I Načelne primjedbe (sugestije) na Predlog Zakona o Sudskom savjetu i pravima i dužnostima sudija
 
 Mišljenja smo da je u tekstu zakona potrebno ujednačiti terminologiju, naročito u  odjeljcima i članovima kojima se uredjuje raspoređivanje sudija. Termin „raspoređivanje“ je karakterističan za radno pravo, tako da je stav da treba da stoji „premještanje“ kao adekvatan termin.
 Takođe, zakon treba metodološki urediti kroz cjeline: 1) odredbe koje se odnose na Sudski savjet, 2) odredbe koje se odnose na prava i dužnosti sudija.
Zakon dominantno predviđa dužnosti, ograničenja i zabrane za sudije, ali ne i prava, što bi proizilazilo iz samog naziva zakona, tako da se na ovaj način devalvira sudijska dužnost.
Posebno treba istaći komentar  i rezervu Venecijanske komisije koji se odnosi na postupak ocjenjivanja sudija što iziskuje brojne nove zadatke, oblike rada, postupke i sredstva. Iz tih razloga treba pojednostaviti procedure ocjenjivanja, a da se to ne odrazi  na kvalitet.
 
 
II Konkretne primjedbe na Predlog Zakona o Sudskom savjetu i pravima i dužnostima sudija po članovima
 
 
Član 1- predlažemo da, iz metodoloških razloga, treba precizirati odredbu na način što će se prava i dužnosti sudija navesti u predmetu zakona, s obzirom da treba da budu propisane ovim zakonom.
Član 5- razmotriti član u odnosu na Ustav CG i međunarodne dokumente kojima su utvrđena ova prava. Predlaže se  brisanje člana.
 
 Član 9-  u ovom članu dodati novi stav u kom će se propisati da Konferencija sudija bira Disciplinskog tužioca.
 
Član 16-  je potrebno precizirati, na način što će se u stavu 1 riječi „deset godina“ zamijeniti sa riječima  „15  godina“, kao i propisati  način postupanja nadležnog tijela Skupštine u slučaju  ne budu izabrani predloženi svi članovi.
 
Član 17- ovaj član brisati ili vratiti određenje iz sada važećeg zakona o Sudskom savjetu.
Predlog člana može predstavljati  povredu prava na rad, uz napomenu da ukoliko ovaj član ostane u zakonu, samo članovima Savjeta iz reda sudija je ograničeno pravo na napredovanje.
 
Član 23-  u petom stavu, iz pravnotehničkih razloga predlažemo brisanje  riječi „ od 100 %“.
 Sagledati mogućnost preformulisanja ovog člana u smislu upućivanja sudija u Sudski savjet za vrijeme trajanja mandata u savjetu.
 
Član 27 - predlažemo brisanje tačke 5 koja se odnosi na razmatranje pritužbe na rad sudija i predsjednika sudova u pogledu zakonitosti rada, što je i ukazano u komentarima Venecijanske komisije.
Predlažemo i brisanje tačke 10 ovog člana, koja se odnosi na izbor disciplinskog tužioca.
 
Član 28 – u stavu tri umjesto riječi „ inicijativu“ staviti riječ „predlog“,
 
Član 32- razmotriti brisanje stava 3 (iz razloga što je propisano ko i pod kojim uslovima može imati uvid u spise predmeta i radnje u istom)
Član 33- brisati „ ili najmanje 20 godina na drugim poslovima“ jer se u u članu 38 posebno vodi računa o karijernosti prilikom izbora za sudije viših instanci.
 
Član 38- u ovom članu ispred riječi „profesor pravnih nauka“ dodati riječ „ univerzitetski“,  riječ „ dvoje“ zamijeniti sa „ jedan“ i brisati riječi „ ili na drugim pravnim poslovima“
 
Član 39-  brisati riječi „ili na drugim pravnim poslovima“ kako bi se očuvao koncept karijernosti sudija.
 
Član 40- primjedba se odnosi na riječi „ viziju organizacije posla u sudu“ koje treba preformulisati iz pravnotehničkih razloga
 
Član 44- sagledati još jednom korisnost Plana slobodnih sudijskih mjesta, jer smo mišljenja da je ovaj način planiranja bliži velikim sudijskim sistemima/mrežama.
 
Član 45- razmotriti popunjavanje slobodnih sudijskih mjesta putem internog oglasa, zbog opasnosti odliva kvalitetnog kadra odnosno, imajući u vidu demografiju kretanja u Crnoj Gori, postoji mogućnost neravnomjernog rasporedjivanja kadrova.
 
Član 50 - stav 2- preispitati,
                stav 3- izmijeniti na način što će se naći odgovarajući način postupanja odnosno model, a brisati mogućnost rješavanja situacije žrijebanjem.
 
Član 51 – razmotriti ovaj član jer određenje osnovnog suda u Podgorici kao jedinog suda u kom bi se sprovodila obuka kandidata, vodi ka neravnopravnosti  drugih sudova i kandidata koji nijesu sa teritorije Podgorice.
 
Član 54- stav 2 „ pravno lice ovlašćeno za obuku sudija“- postavlja se pitanje:  ko je ovo pravno lice, bilo koje pravno lice/preduzeće koje se registruje po važećim propisima za poslove obuke kandidata? (Centar za edukaciju  nosilaca pravosudne funkcije je organizaciono jedinica Vrhovnog suda CG). Ovako propisan pojam je veoma širok.
 
Odjeljak VI- ponovo preispitati model izbora sudija na predloženi način,
 
Član 67- preispitati kriterijume za izbor sudije Vrhovnog suda, naročito: razumijevanje uloge sudije u društvu, sposobnost za donošenje odluka, motivisanost za rad Vrhovnom sudu.
 
Član 70 – dodatno razmotriti kriterijume u ovom članu a odnose se na interju sa kandidatom, u kom su takodje navedeni kriterijumi koji su propisani u članu 67 a čije preispitivanje se zahtijeva.
 
Član 75 stav 3- kao i kod člana 50 umjesto riječi „ žrijebanje“ naći odgovarajući  model kada se ne može utvrditi prednost između kandidata.
 
Član 87- ovaj član treba preispitati na što upućuje preporuka Venecijanske komisije, jer bi to značilo da se sprovodi vrlo komplikovan postupak koji zahtijeva mnogo vremena i sredstava.
 
Član 90 stav 4 – stav je nejasan i pojasniti na šta se odnosi;
              U stavu 5 se pojavljuju riječi „ upravne radnje“, potrebno  je pojasniti na šta se    odnosi.
 
Član 91 tačka 4- „sposobnost organizacije i koordinacije zaposlenih u sudu“- treba da se ocjenjuje samo kod predsjednika suda, a ne i kod sudije jer isti nema potrebu za koordinacijom zaposlenih.
 
Član 92 tačka 6- primjedba kao kod člana 54
 
Član 99- stav 3- posebno obratiti pažnju na ovaj stav jer bi to značilo da sve sudije koje dobiju ocjenu odličan imaju pravo na zaradu predsjednika suda, pri čemu se ne navodi koji je to period.
 
Član 108  Disciplinski prekršaji- u stavu 3 ukazujemo na:
  • tačka 4 („propusti da traži izuzeće u predmetima u kojima postoji razlog za izuzeće“) predlažemo brisanje jer ovo postupanje predstavlja bitnu povredu odredaba procesnih zakona (ZPP i ZKP)
  • tačka 8 („neprimjereno odnosi prema učesnicima u sudskim postupcima i zaposlenima u sudu“)  razmotriti u odnosu na Etički kodeks sudija
  • tačka 9 – ispred riječi  informacije dodati „povjerljive“
  • tačka 14 –(ponavljanje lakših disciplinskih prekršaja)- potrebno je odrediti koliko puta ponavljanje prekršaja( dva ili više puta)
U stavu 4 ( najteži prekršaji ) tačku 2 brisati, jer, nestručno ili nesavjesno obavljanje sudijske funkcije je razlog za razriješenje saglasno članu 121 stav 3 Ustava CG.
 
Član 110- preispitati odredbu, naročito u dijelu koji se odnosi na činjenicu da ministar pravde podnosi predlog za utvrđivanje disciplinske odgovornosti protiv predsjednika Vrhovnog suda.
 
Član 112- stav 2 treba da glasi : Disciplinskog tužioca biraju sudije na Konferenciji sudija, iz reda sudija, tajnim glasanjem.
 
Član 114- stav 3- propisati stalnost komisije koju bira Konferencija sudija. Propisati postojanje i zamjenika članova i predsjednika komisije.
            Stav 4 brisati ili preformulisati  ukoliko se usvoji izmjena člana  9 stav 3.
 
Član 116 stav 4 brisati riječi „odnosno Sudskog savjeta“ a dodati riječi „bez opravdanog razloga“
 
Član 119- stav 1 rokove zastarjelosti usaglasiti analogno propisima kojima se uredjuju radni odnosi ( Zakon o radu, državnim službenicima i namještenicima)
 
Član 123 -  riječ „Tužilački“ zamijeniti sa „Sudski“.
 
Član 125- razmotriti primjenu Zakonika o krivičnom postupku, (ili Zakona o opštem upravnom postupku).
Član 127  stav 1 - brisati  riječi „ministar pravde“.
 
Član 130 stav 1 tačka 9- brisati izvještaj o radu, i tačku 10 (upodobiti nakon odluke o odredbama o ocjenjivanju rada sudije)
 
Član 131- preispitati ovaj član u odnosu na Zakon o sudovima iz razloga velike sličnosti odredbi javlja utisak da je član isti u oba zakona.
 
Član 134- dopuniti na način što će se propisati da postoji zamjenik sekretara, kao i propisati zaradu za sekretara i zamjenika sekretara.
 
Član 135 i član 136 propisati kao u važećem zakonu.
 
Član 137 stav 2 – brisati riječ „ministarstva„ , ostali dio odredbe gramatički urediti.
 
 
                                                                                                            SUDSKI SAVJET
 

Ostale informacije