Radni sastanak sa članovima Sudskog savjeta

26. 05. 2017.

Predsjednik Sudskog savjeta Crne Gore, dr Mladen Vukčević održao je danas radni sastanak sa članovima Sudskog savjeta, u vezi preuzetih zadataka Sudskog savjeta u  ispunjavanju obaveza Crne Gore u procesu pristupanja Evropskoj uniji i pregovaračkog poglavlja 23- Pravosuđe i temeljna prava. 

Na sastanku su razmotrene  preporuke Evropske komisije u odnosu na procjenu stanja u oblasti vladavine prava u Crnoj Gori, i s tim u vezi utvrđeni su prioriti realizacije zadatih aktivnosti,kako bi se mjerljivo i efikasno ispunile obaveze iz revizije Akcionog plana.

 Prije svega razgovaralo se o potrebi sačinjavanja dvogodišnjih planova slobodnih sudijskih mjesta, transparentnosti postupka izbora sudija i  unapređenju saradnje sa Centrom za obuku nosilaca pravosudne funkcije. U tom smislu dogovoreno je da se inteziviraju sastanci sa  Centrom i sagledaju rezultati obuke.

Sudski savjet je analizirao i rezultate pilot-projekta ocjenjivanja sudija, i preporuke sa tri savjetovanja koja su održana u okviru Horizontalnog programa za Zapadni Balkan i Tursku.

Takodje, analizirane su aktivnosti u dijelu primjene pravila o disciplinskoj odgovornosti i Etičkog kodeksa sudija, a posebno efekti obuke u smislu razvijanja sudske prakse. U tom cilju je podržan rad Radne grupe za izmjenu odredbi  Zakona o Sudskom savjetu.

Predsjednik Sudskog savjeta je informisao  članove Savjeta da su dijelom ispunjene obaveze u jačanju stručnih kapaciteta, i da će uskoro iste biti finalizovane. Naime, radi se o prijemu tri službenika u odjeljenju za IKT i multimediju, savjetnika za odnose s javnošću, dok je u toku postupak prijema službenika i namještenika u Službi za računovodstvo i finansije.

Konstatovano je i da su, bez obzira što i dalje postoje određeni problemi i nedostaci u implementiranju IKT strategije, određena rješenja primjenljiva u crnogorskim sudovima, a biće sačinjene smjernice za efikasnije funkcionisanje Pravosudnog informacionog sistema-PRIS-a.

Što se tiče bolje obaviještenosti javnosti o postojećem mehanizmu pritužbi na rad sudova i nosioca sudijske funkcije zaključeno je da se sačini Uputstvo na koji način se  korisnici sudskih usluga mogu obratiti i dati pritužbe, koje će biti dostupno na web- site Sudskog savjeta i u svim sudovima.

Ostale informacije