Saopštenje sa I sjednice Sudskog savjeta

06. 02. 2018.

Na prvoj sjednici Sudskog savjeta, održanoj 06.02.2018. godine, na osnovu liste prijavljenih kandidata po objavljenom internom oglasu od 29.12.2017. godine, za trajno dobrovoljno raspoređivanje, odlučeno  je  da se za sudiju Privrednog suda Crne Gore rasporedi Milica Vlahović, dosadašnja sutkinja Osnovnog suda u Pogorici.
 
Na ovoj sjednici, cijeneći stavove istaknute na sjednici sudija Višeg suda u Bijelom Polju od 24. januara 2018. godine, u kom rade dva prijavljena kandidata, nije izvršen izbor za sudiju Višeg suda u Podgorici trajnim dobrovoljnim raspoređivanjem, već  je Sudski savjet donio odluku da se raspiše javni oglas za popunjavanje slobodnih sudijskih mjesta za više sudove.
 
Sudski savjet je imenovao vijeća za ocjenjivanje sudija u osnovnim sudovima, shodno Odluci iz decembra 2017. godine, po kojoj će se ocjenjivati 47 sudija osnovnih sudova, koji imaju 5-10 godina sudijskog staža.

Savjet je dao saglasnost da se potpiše Memorandum o saradnji sa Komorom javnih izvršitelja Crne Gore, kojim je bliže uređena saradnja i način na koji će javni izvršitelji vršiti preuzimanje podataka sadržanih u PRIS-u. Svrha Memoranduma je da izgradnjom efikasnog sistema partnerstva, saradnje i razmjene podataka između informacionih sistema, obje strane doprinesu ostvarenju i unapređenju kvaliteta i dostupnosti podataka, te zaštiti stranaka u izvršnom postupku.

Ostale informacije