Saopštenje sa I sjednice Sudskog savjeta u 2015. godini

Na I sjednici Sudskog savjeta održanoj 15.01.2015. godine, razmatran je Predlog Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Konstatovano je da je na osnovu sugestija Sudskog savjeta i Vrhovnog suda Crne Gore, Ministarstvo pravde iskazalo razumijevanje i uložilo napor da se u određenoj mjeri uvaže sugestije sudske vlasti i u tom pravcu sačinilo drugačiju verziju predmetnog zakona. Međutim, i pored toga iskazano je nezadovoljstvo ponuđenim predlogom zakona. 
 
Zaključeno je da će, ukoliko se ne uvaže primjedbe Sudskog savjeta i Vrhovnog suda Crne Gore, usvajanje ponuđenog predloga imati za posledicu odliv kvalitetnih kadrova iz pravosuđa, te da će se odraziti i na rezultate rada sudova. Smatrajući da je ovakvim predlogom ugrožen položaj sudija i sudske administracije, održaće se Konferencija sudija, a o datim primjedbama obavijestiće se i odgovarajuće međunarodne institucije.
 
Na sjednici je takođe razmotren nacrt Uputstva o izradi statističkih izvještaja o radu sudova u skladu sa smjernicama Evropske komisije za efikasnost pravosuđa (CEPEJ). Usvojen je i Plan i Program rada Radne grupe za mjerenje složenosti predmeta za 2014-2015 godinu. Ranko Vukić, sudija Višeg suda u Podgorica imenovan je za člana Radne grupe za mjerenje ažurnosti dok je Biserki Bukvić, sutkinji Upravnog suda Crne Gore verifikovan mandat.

Ostale informacije