Saopštenje sa II sjednice Sudskog savjeta

Na II sjednici Sudskog savjeta, održanoj 27.01.2016. godine, Sudski savjet je za dvoje sudija Osnovnog suda u Podgorici izabrao:
- Tamaru Šuković, šefa kabineta predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore i
- Sanju Došljak, savjetnicu u Osnovnom sudu u Podgorici.
Svečano polaganje zakletve novoizabranih sudija održaće se 01.02.2016. godine, sa početkom u 10 časova.

Na sjednici je razmatran akt predstavnika sindikalnih organizacija zaposlenih u sudovima kojim je izraženo nezadovoljstvo tretiranjem sudske administracije  prilikom izrade novog predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, kao i  indolentskim odnosom predlagača Zakona i drugih relevantnih adresa na koje su primjedbe upućene, i kojim je tražena podrška  Sudskog savjeta u cilju iznalaženja rješenja za povećanje primanja službenika i namještenika u sudovima.

Sudski savjet je dao punu podršku predmetnom zahtjevu  i iz reda svojih članova izabrao Željku Jovović, sudiju Osnovnog suda u Podgorici i Vesnu Simović Zvicer, predavača na Pravnom fakultetu u Podgorici, kako bi u narednom periodu, sa predstavnicima sindikalnih organizacija zaposlenih u sudovima i predstavnikom Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore preduzeli aktivnosti u cilju poboljšanja zarada i drugih prava zaposlenih u sudskoj administraciji.

Takođe, Sudski savjet  je, na predlog Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, prihvatio učešće u svojstvu neakademskog partnera u projektu Capacity building of the faculty of law, u okviru kojeg projekta će biti sprovedena anketa o opštem poznavanju prava EU među crnogorskim sudijama i drugim istaknutim članovima pravničke profesije. Anketa će predstavljati osnov za izradu priručnika o najboljim praksama u nastavi i istraživanju prava Evropske Unije, u saradnji sa partnerima u ovom projektu, koji priručnik će koristitii i sudijama kada se susretnu sa izazovom primjene prava EU.

Ostale informacije