Saopštenje sa IV sjednice Sudskog savjeta

Sudski savjet je na IV sjednici, održanoj 3. aprila 2014. godine, razmatrao i usvojio Godišnji izvještaj za 2013. godinu.

Izvještaj sadrži informacije o radu Sudskog savjeta, opis i analizu stanja u sudovima, detaljne podatke za svaki sud koji se odnose na broj primljenih i riješenih predmeta u toku godine, probleme i nedostatke u njihovom radu, kao i mjere koje treba preduzeti da bi se otklonili uočeni nedostaci.      

Zaključeno je da su crnogorski sudovi  smanjili broj zaostalih predmeta iz 2012. i ranijih godina za 68,89%,  dok je broj predmeta starijih od tri godine na kraju 2013. godine iznosio svega 4.251 predmet. 

Na današnjoj sjednici Sudski savjet je konstatovao prestanak funkcije Ranku Šćekiću, sudiji Osnovnog suda u Kotoru i donio odluku o raspisivanju javnog oglasa za popunu po jednog sudijskog mjesta u Višem sudu u Podgorici i Osnovnom sudu u Kotoru.

Donijeta je odluka da se sudija Privrednog suda u Bijelom Polju Zoran Ašanin i sudije Osnovnog suda u Pljevljima Marina Jelovac, Radinka Gačević i Radojka Marjanović upute na rad u Viši sud u Bijelom Polju, a sudija Privrednog suda u Podgorici Milica Popović na rad u Viši sud u Podgorici.

 Sudski savjet je donio odluku da se sudijama koji učestvuju u radu specijalizovanog vijeća utvrdi specijalni dodatak u visini 20% prosječne zarade u Crnoj Gori.

Na današnjoj sjednici  data su mišljenja na broj utvrdjenih radnih mjesta u Pravilnicima o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Višeg i Osnovnog suda u Bijelom Polju, usvojen je izvještaj Centralne popisne komisije sa stanjem na dan 31.12.2013 godine, kao i utvrdjen nacrt liste registraturnog materijala za izlučivanje.

Sudski savjet je usvojio informaciju za Vladu Crne Gore o postupanju Osnovnog suda u Baru u predmetu I.br.31/10 u postupku izvršenja presude Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu.
         
 
 SUDSKI SAVJET

Ostale informacije